Misie Pysie    Biedronki    Słoneczka    Smerfy    Dobre duszki
 

ROK PRZEDSZKOLNY 2017/2018

Nauczycielki: Małgorzata Bratosiewicz, Jagoda Śliwińska

 

 

GRUDZIEŃ


LISTOPAD

 

TEMATY TYGODNIOWE:

 

1. UBIERAMY SIĘ ODPOWIEDNIO DO POGODY

2. OPIEKUJEMY SIĘ ZWIERZĘTAMI

3. TUTAJ ROSŁY PAPROCIE

4. PRĄD ELEKTRYCZNY

 • Kształcenie wypowiedzi wielozdaniowych związanych z tematem
 • Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy wyrazów,
 • kształcenie nawyku ubierania się odpowiednio do pogody.
 • Zapoznanie z wyglądem litery k, K, l, L, e, E małej i wielkiej,
 • Utrwalenie pojęć: litera, głoska, sylaba, samogłoska i spółgłoska,
 • Zapoznanie z rolą zwierząt domowych w życiu człowieka,
 • Nabywanie opiekuńczego stosunku do zwierząt domowych
 • Wdrażanie do uważnego słuchania kolegów z grupy i wypowiadania się na określony temat.
 • Zapoznanie z etapami powstawania węgla w przyrodzie.
 • Zapoznanie z pracą górnika,
 • Wzbogacenie słownictwa o nowe wyrazy związane z pracą górnika i wydobyciem węgla,
 • Kształcenie umiejętności prawidłowego użycia określeń stosunków przestrzennych,
 • Dostrzeganie użyteczności pracy ludzi. Pomoce: bryła węgla, hula-hop, trzy kartki
 • Zapoznanie dzieci z różnymi źródłami prądu oraz zasadami pracy elektrociepłowni,
 • Przekonanie dzieci o konieczności oszczędnego gospodarowania energią elektryczną,
 • Uwrażliwienie dzieci na bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych.

 

 


PAŹDZIERNIK

 

TEMATY TYGODNIOWE:

 

1. Jesień w ogrodzie

2. Co zwierzęta robią jesienią

3. Co paki robią jesienią

4. Kapie, kropi, mży

 

• Zapoznanie z warzywami najczęściej uprawianymi w Polsce,

• Rozbudzanie zainteresowań środowiskiem przyrodniczym

• Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, przygotowanie się zwierząt do zimy

• Wzbogacanie słownictwa dzieci: nora, gawra, chochoł, kotlinka,

• Zapoznanie z ptakami, które odlatują na zimę

• Rozpoznawanie i nazywanie kilku gatunków ptaków,

• Zapoznanie ze zjawiskiem atmosferycznym charakterystycznym dla jesieni – opadydeszczu,

• Wzbogacenie słownictwa dzieci o pojęcie: pejzaż,

• Rozwijanie wyobraźni i fantazji dziecięcej.

• Zapoznanie z obrazem graficznym głoski A, a, O, o, M, m, T, t, Y, y

• Analiza i synteza słuchowo – wzrokowa wyrazów o prostej budowie fonetycznej,

• Wyróżnianie głoski a w nagłosie

• Zapoznanie z pojęciem: samogłoska i spółgłoska,

• Ćwiczenia współpracy oka i ręki (koordynacja wzrokowo - ruchowa),

• Zapoznanie z wyglądem cyfr 3,4,

• Kształcenie spostrzegawczości, porównywania, klasyfikacji,

• Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 4 oraz tworzenia zbiorów,

• Kształcenie umiejętności przeliczania elementów w poszczególnych zbiorów

 

 

 

WRZESIEŃ

Tematy tygodnia:
1. JESTEM W PRZEDSZKOLU 
2. ULICA NIE JEST DO ZABAWY 
3. JESIEŃ W SADZIE 
4. DRZEWA LIŚCIASTE
 • Ustalenie zasad i norm panujących w przedszkolu oraz uświadomienie konieczności przestrzegania ich,
 • Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.
 • Rozwijanie umiejętności określanie stronności: po prawej stronie kartki, po lewej stronie kartki oraz właściwego rysowania określonego przedmiotu nad i pod.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych (kwadrat, prostokąt, koło, trójkąt),
 • Budzenie zainteresowania kompozycjami artystycznymi z figur.
 • Kształcenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonej cechy
 • Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszanie się po drogach, utrwalenie numerów alarmowych: 999, 998, 997, 112.
 • Zapoznanie z nazwami drzew liściastych
 • Kształcenie umiejętności wyszukiwania różnic i podobieństw między drzewami iglastymi i liściastymi.
 • Zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie, zmiana barw liści i opadanie.
 • Kształcenie umiejętności rozpoznawania owoców za pomocą różnych zmysłów: wzroku, dotyku, smaku,
 • Zapoznanie z obrazem graficznym głoski O, o,
 • Zapoznanie z pojęciem: litera i utrwalenie pojęcia: głoska,
 • Analiza i synteza słuchowo – wzrokowa wyrazów o prostej budowie fonetycznej
 • Kształcenie umiejętności przedstawiania liczby w postaci sumy jej składników.
 • Zapoznanie z cyfrą 1, 2 i jej wyglądem,
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej poprzez wyszukiwanie na rysunkach cyfry 1,2

 MAJ

 

 

TEMATY TYGODNOWE:

 1. Kto ty jesteś? Polak mały!
 2. Na wiejskim podwórku.
 3. Zabawy z mamą i tatą.
 4. Wycieczka do Zoo.
 • Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi Polski
 • Budowanie poczucia patriotyzmu i przywiania do ojczyzny
 • Wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem
 • Poznawanie życia zwierząt na wsi
 • Znaczenie i rola dżdżownicy w środowisku przyrodniczym
 • Wzbudzenie pozytywnych, pełnych życzliwości i szacunku miedzy dziećmi a rodzicami
 • Budzenie szacunku i uczuć do zwierząt
 • Poszerzenie wiedzy na temat roli i zadań weterynarza
 • Doskonalenie umiejętności liczenia, klasyfikowania przedmiotów wg określonych cech

 

 

KWIECIEŃ

TEMATY TYGODNIOWE:

1. Dzień i noc

2. Malujemy pisanki

3. Kodeks małego ekologa

4. Dbamy o zdrowie

 

 • Wprowadzenie pojęć: dzień i noc oraz rano, popołudnie, wieczór
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia prostych opowiadań według kolejności wydarzeń.
 • Wprowadzenie pojęć: astronomia, globus, luneta, gwiazdozbiór.
 • Przybliżenie tradycji świat wielkanocnych.
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia kompozycji poprzez łączenie różnorodnych materiałów plastycznych.
 • Przyzwyczajanie dzieci do dostrzegania wokół siebie przyrody i funkcjonowania wśród niej tak, aby jej nie niszczyć.
 • Rozumienie konieczności dbania o zdrowie.
 • Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania.
 • Doskonalenie umiejętności określania i porównywania zbiorów.
 • Doskonalenie umiejętności wyznaczania wyniku dodawania i odejmowania za pomocą liczenia na palcach lub na innych zbiorach zastępczych.

 

MARZEC

 

TEMATY TYGODNIOWE:

1. Kim będę, gdy dorosnę

2. Bawimy się kolorami

3. Poznajemy instrumenty

4. Szukamy wiosny

 • Wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem
 • Określanie cech charakterystycznych dla danego zawodu
 • Poszerzenie wiadomości na temat charakterystycznych zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nową pora roku- wiosną
 • Wyjaśnienie przysłowia ,,W marcu jak w garncu’’
 • Uczestniczenie w zabawach muzyczno- ruchowych i inscenizacyjno ruchowych
 • Rozwijanie małej motoryki
 • Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania na podstawie manipulowania przedmiotami
 • Wzbogacenie własnych doświadczeń wzrokowych i dotykowych
 • Doskonalenie umiejętności grupowania obiektów wg podanego kryterium

 

LUTY


Tematy tygodniowe:

1. Prezenty dla babci i dziadka

2. Czyj to dom?

3. Lubimy się śmiać.

4. Zimowe zabawy

 • Uświadamiamy sobie rolę dziadków i babć w naszym życiu
 • Wykonujemy upominki dla naszych dziadków
 • Przygotowujemy występ z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • nabywanie umiejętności uważnego słuchania ze zrozumieniem
 • wdrażanie do przestrzegania przyjętych zasad
 • Zachęcanie dzieci do integracji w czasie wspólnych działań
 • Usprawnianie rąk poprzez sprawne przyklejanie drobnych elementów
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania elementów (dodawania i odejmowania)
 • Motywowanie do logicznego myślenia i wyciągania wniosków
 • Poznawanie właściwości magnesu oraz sposobów jego wykorzystania przez człowieka
 • Tworzenie kompozycji według określonych reguł
 • Wdrażanie dzieci do wyrażania swoich myśli i uczuć w kontekście wysłuchanego utworu
 • Kształtowanie zdolności do  uważnej obserwacji i umiejętności wyciągania wniosków z zaobserwowanych zjawiskSTYCZEŃ

TEMATY TYGODNIOWE:


1. BAJKI, BAŚNIE I BAJECZKI

2. KARNAWAŁOWE STROJE

3. KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

4. ZABAWY PODCZAS FERII

 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności
 • Doskonalenie płynności ruchów reki poprzez stosowanie techniki plastycznej (malowanie farbami plakatowymi)
 • Doskonalenie umiejętności projektowania i wykonywania prac plastycznych
 • Poznanie tradycji organizowania zabaw karnawałowych
 • Kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych z karnawałem
 • Doskonalenie umiejętności i stosowania liczebników porządkowych
 • Wzmocnienie więzi koleżeńskich i dobrych relacji z rówieśnikami
 • Realizowanie scenariuszy zajęć w ramach Programu Kubusiowi Przyjaciele Natury.
 • Gry i zabawy integracyjne.
 • Zabawy przy muzyce, zabawy w kole, z chustą.
 • Wykonywanie prac plastycznych oraz plastyczno – technicznych


LISTOPAD

 

TEMATY TYGODNIOWE

 1. Kap, kap, kap.
 2. Jakie to ciekawe.
 3. Nasze zwierzaki.
 4. Idę z misiem do przedszkola.

 

To dzieci są prawdziwymi obserwatorami tego świata.
(Mian Mian)

 

 • Wzbogacenie wiadomości na temat pogody.
 • Rozumienie konieczności ubierania się stosownie do pogody.
 • Budzenie zainteresowania pięknem otaczającego nas świata.
 • Rozwijanie zainteresowania światem zwierząt.
 • Wdrażanie do opiekowania się zwierzętami.
 • Uwrażliwienie na potrzeby zwierząt.
 • Pobudzanie ciekawości poznawczej
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.
 • Badania zjawisk rozpuszczalności substancji.
 • Wykrywanie związków i zależności między substancjami.
 • Dopasowywanie przedmiotów o tej samej wielkości.
 • Wyrażanie myśli i emocji w formie muzycznej, oraz plastycznej.
 • Ćwiczenia sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Wyrażanie własnych emocji i obserwacji w różnych formach plastycznych.


PAŹDZIERNIK

 

Tematy tygodniowe:

1. Moja rodzina i ja

Poznawanie prawidłowych nazw członków rodziny.

Utrwalanie nazw figur geometrycznych (kwadrat, trójkąt), stosowanie określeń: para, taki sam.

Wykorzystywanie przedmiotów codziennego użytku, jako instrumentów.

Poznawanie właściwości odżywczych soku cytrynowego

 

2. Droga do przedszkola

Poszerzanie wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się po drodze.

Kształtowanie świadomości własnego ciała.

Wdrażanie do współpracy w zespole.

Poznawanie obrazu graficznego cyfr 1,2.

Rozwijanie poczucia rytmu.


3. Leśne odgłosy

Poznawanie zwyczajów niektórych zwierząt przygotowujących się do zimy.

Posługiwanie się określeniami: na, pod, obok.

Poznawanie wyglądu i nazw wybranych darów jesieni, np. : żołędzi, kasztanów, liści, drobnych gałązek

 

4. Kącik zabawek

Wdrażanie do zachowania ładu i porządku.

Rozwijanie umiejętności określania położenia przedmiotów- orientacja przestrzenna.

Stosowanie określeń: na, od obok, wyżej, niżej.

Rozwijanie spostrzegawczości.

 

Przedszkolak wie.

Gdy na jezdni nie ma pasów, ani świateł – to się zdarza –

Przedszkolaczek wie, co robić, a pytany tak powtarza:

- stoję grzecznie na chodniku,

patrzę, czy jest ruch na drodze:

w lewo, w prawo, znowu w lewo

nic nie jedzie, więc przechodzę.

 

 

WRZESIEŃ


Witajcie Misie Pysie.

 

Przygodę zacząć czas, ale zanim wyruszymy zagadką powitamy Was.

To prosta zagadka:

 

Tam codziennie chodzi Jacek i Agatka.

Tam się bawią i tańczą w kole.

Znacie to miejsce?

To jest...


Tematy tygodniowe:

1. WESOŁE PRZEDSZKOLE

nawiązywanie pozytywnych kontaktów z rówieśnikami

zwrócenie uwagi dzieci na zasady bezpiecznego poruszania się po przedszkolu

wdrażanie dzieci do zdrowego trybu życia poprzez ostrzeganie przed hałasem

skupianie uwagi na słuchanym tekście

rozwijanie aparatu słuchowego

rozwijanie sprawności manualnych


2. RAZEM JEST WESOŁO

wdrażanie do uważnego słuchania i wypowiadania się

rozumienie znaczenia pojęcia pora roku i utrwalanie nazw pór roku

dostrzeganie różnic i podobieństw między sobą

kształtowanie orientacji przestrzennej podczas zabawy


3. TO JA

czerpanie radości z uczestnictwa we wspólnych zabawach

doskonalenie sprawności łączenia różnych materiałów plastycznych

kształtowanie orientacji w budowie własnego ciała

stosowanie określeń przodem do, tyłem do

aktywnie uczestniczy w zabawach rytmicznych

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas różnych działalności


4. KOSZ PANI JESIENI

budzenie zainteresowania czytaniem i pisaniem

wzbogacenie wiadomości na temat ptaków i ich przygotowań do zimy

tworzenie zbiorów i przeliczanie  elementów zbioru

uwrażliwienie zmysłów smaku, wzroku, węchu, dotyku

rozpoznawanie smaków


PIOSENKA

 

Nasz przyjaciel Trampolinek

marchewkową ma czuprynę,

oczy czarne jak węgielki,

do zabawy zapał wielki.

 

Ref: Z Trampolinkiem przez rok cały

na trampolinie hopsa hop,

skacz wysoko tak, tak, tak i słoneczko złap.

 

Nasz przyjaciel Trampolinek

robi do nas śmieszną minę,

śpiewa z nami, tańczy z nami,

dużo pięknych przygód mamy

 

 

 

 ROK PRZEDSZKOLNY 2015/2016

 

Nauczycielki: Ewa Bagińska, Jagoda Śliwińska

 


CZERWIEC

 

Dzień Dziecka

 • Wypowiadamy się na zadany temat
 • Wiemy, że dzieci na całym świecie mają podobne potrzeby i zainteresowania
 • Rozwijamy sprawności manualne i plastyczne
 • Bezpiecznie się bawimy, potrafimy z urządzeń i sprzętów w czasie zabaw na powietrzu
 • Rozwijamy świadomość własnego ciała
 • Kształtujemy koordynację  słuchowo – ruchową
 • Segregujemy przedmioty wg określonej cechy
 • Doskonalimy umiejętność liczenia
 • Umiemy biegać w różnych kierunkach, zachowujemy równowagę podczas chodzenia, biegania, podskakiwania

Ile nóg ma stonoga

 • Rozwijamy zainteresowania przyrodnicze
 • Doskonalimy sprawności manualne i doświadczenia plastyczne
 • Rozwijamy umiejętność opisywania zaobserwowanej przyrody
 • Słuchamy ze zrozumieniem wzbogacając słownictwo czynne
 • Rozpoznajemy kolory
 • Przeliczamy elementy, stosujemy liczebniki główne
 • Ćwiczymy małą motorykę
 • Doskonalimy aparat artykulacyjny mowy
 • Poznajemy pracę pszczelarza i sposób wytwarzania miodu przez pszczoły
 • Doskonalimy koordynację słuchowo – ruchową
 • Uczestniczymy w zorganizowanych zajęciach ruchowych

Słoneczne lato

 • Rozwijamy umiejętność słuchania ze zrozumieniem i aktywizujemy mowę i myślenie
 • Poznajemy znaczenie słońca dla życia człowieka, zwierząt i roślin
 • Rozwijamy inwencję twórczą
 • Rozpoznajemy proste symbole oznaczające zjawiska pogody
 • Doskonalimy umiejętność prawidłowego budowania zdań i wypowiadania na określony temat
 • Doskonalimy umiejętności plastyczne podczas malowania
 • Uczestniczymy w zajęciach i zabawach ruchowych, przestrzegamy zasad obowiązujących podczas zabawy

Jedziemy na wakacje

 • Ćwiczymy swobodę wypowiedzi na zadany temat
 • Rozpoznajemy i nazywamy różne środki transportu
 • Wiemy jak bezpiecznie podróżować
 • Wiemy jak zachować się w środowisku przyrodniczym
 • Rozwijamy umiejętność porównywania i segregowania
 • Poznajemy znaczenie słów morze, rzeka, jezioro
 • Uczestniczymy w zabawach muzyczno - ruchowych

 

 

MAJ

Królik Pampiś – orędownik czystych zębów

 • Uczymy się prawidłowego mycia zębów
 • Rozwijamy zmysł dotyku i węchu
 • Kształtujemy aktywne postawy i nawyki wobec zdrowia

Mój dom

 • Dbamy o swoje bezpieczeństwo podczas spaceru poza terenem przedszkola
 • Rozwijamy umiejętność wypowiadania się na zadany temat
 • Uważnie słuchamy innych i nie przerywamy wypowiedzi
 • Stosujemy określenie oznaczające położenie przedmiotów oraz stosujemy określenia mały-duży, wysoki-niski
 • Rozwijamy sprawność poprawnego mówienia
 • Zdobywamy wiedzę o polskich symbolach narodowych

Na wiejskim podwórku

 • Zdobywamy wiedzę na temat zwierząt żyjących na wsi
 • Rozpoznajemy i nazywamy zwierzęta hodowane w gospodarstwach wiejskich
 • Poznajemy produkty pochodzenia zwierzęcego
 • Wypowiadamy się na temat wysłuchanego utworu
 • Doskonalimy umiejętność liczenia
 • Ćwiczymy aparat mowy poprzez naśladowanie głosów zwierząt

Dla mamy i taty

 • Rozwijamy umiejętność słuchania ze zrozumieniem
 • Wzmacniamy więź emocjonalną z rodzicem
 • Kształtujemy świadomość, że należy pomagać rodzicom
 • Rozwijamy umiejętność budowania prostych zdań
 • Doskonalimy sprawność manualną
 • Rozróżniamy i nazywamy kształt – koło
 • Rozwijamy mowę, myślenie i pamięć poprzez naukę piosenek, wierszy i tańców

Idziemy do ZOO

 • Poznajemy pojęcia – ZOO i zwierzęta egzotyczne
 • Rozbudzamy ciekawość świata oraz zainteresowania przyrodnicze
 • Umiejętnie słuchamy ze zrozumieniem
 • Wiemy jak należy zachować się w ZOO
 • Doskonalimy sprawność manualną
 • Określamy położenie przedmiotów w przestrzeni
 • Poznajemy niektóre zwierzęta egzotyczne
 • Stosujemy określenia tył-przód, tyłem-przodem

 

KWIECIEŃ

 

 

12 kwietnia 2016r. Misie – Pysie wychodzą do MOK na bajkę

21 kwietnia 2016r. wyjeżdżamy do Figloraju


Wiosenne porządki

 • Uważnie słuchamy i wypowiadamy się na określony temat
 • Usprawniamy narządy artykulacyjne mowy
 • Ćwiczymy umiejętność klasyfikowania przedmiotów
 • Stosujemy określenia wysoko-nisko, wyższy-niższy
 • Wzbogacamy wiadomości na temat wiosennych prac w ogrodzie oraz roślin jakie można hodować w ogrodzie

Dzień i noc

 • Poznajemy różnice między dniem a nocą
 • Stosujemy pojęcia księżyc, słońce, gwiazdy
 • Poznajemy czynności jakie można wykonywać dniem i nocą
 • Poznajemy zwyczaje niektórych zwierząt

Mali ekolodzy

 • Dowiadujemy się co to jest przyroda i że należy o nią dbać
 • Uczymy się segregować śmieci
 • Doskonalimy umiejętność prawidłowego budowania zdań i wypowiadania się na określony temat
 • Sprzątamy ogród przedszkolny
 • Poznajemy cechy charakterystyczne lasu oraz poznajemy znaczenie wody dla człowieka, roślin i zwierząt

Kolorowe witaminy

 • Uświadamiamy sobie konieczność zdrowego odżywiania się
 • Poznajemy podstawowe zasady zdrowego trybu życia i staramy się dbać o swoje zdrowie
 • Poznajemy zasady higieny obowiązujące podczas przygotowywania i spożywania posiłków
 • Rozróżniamy i nazywamy kształty (koło)

 

Idzie wiosna i od nowa

Cały świat chce pomalować

I już wkrótce sto kolorów

Będzie w lesie i na polu

I w ogródku i na łące

A pozłoci wszystko słońce


MARZEC

 

Poznajemy różne zawody

Poznajemy zawody: strażaka, kucharki, pielęgniarki, lekarza, fryzjera

Posługiwanie się określeniami długi – krótki, dłuższy – krótszy

Wzbogacenie słownictwa o wyrazy związane z zawodami

Aktywnie uczestniczymy w zabawach i zajęciach zorganizowanych

Próbujemy posługiwać się nożyczkami


Lubimy rysować i malować

Poznanie przyrządów do malowania i rysowania

Słuchanie ze zrozumieniem

Rozwijanie wrażliwości artystycznej i wyobraźni

Doskonalenie umiejętności malowania farbą plakatową

Poznanie techniki rysowania węglem


Lubimy śpiewać i grać  

Poznajemy instrumenty (bębenek, dzwonki0

Rozpoznajemy dźwięki wysokie i niskie

Uczestniczymy w zorganizowanych zajęciach muzyczno – ruchowych

Przestrzegamy obowiązujących zasad

Rozwijamy aparat artykulacyjny mowy


Wesołe pisanki

Poznajemy tradycje i zwyczaje wielkanocne

Wzbogacamy słownictwo związane z tematem świąt

Rozwijamy umiejętność uważnego słuchania i pamięci

Rozwijamy umiejętność słuchania ze zrozumieniem

Ćwiczymy pamięć podczas nauki wiersza

Stosujemy określenia obok, za przed

Wiosna, wiosna

Rozwijamy zainteresowania przyrodą

Rozpoznajemy oznaki wiosny

Rozwiązujemy zagadki słowne

Rozwijamy uważne słuchanie i zapamiętywanie tekstu wiersza

Poznajemy wiosenne kwiaty

Uczymy się zgodnej współpracy podczas zabaw i zajęć zorganizowanych jak i swobodnych


LUTY

 

Bal karnawałowy

 • Rozwijanie słuchu, mowy i pamięci
 • Rozwijanie myślenia matematycznego, porównywanie długości krótszy – dłuższy
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności posługiwania się nożyczkami
 • Odczuwanie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy
 • Kształtowanie sprawności wymowy z różna intonacją
 • Zna bajkę o Kopciuszku i dostrzega dobro i zło w postępowaniu bajkowych postaci

Eksperymentujemy

 • Rozbudzamy ciekawość badawczą (co pływa, co tonie, parująca woda)
 • Doskonalimy aparat artykulacyjny mowy poprzez ćwiczenia i zabawy oddechowe
 • Rozwijamy ogólną sprawność ruchową
 • Uważnie słuchamy ze zrozumieniem

Idziemy na sanki

 • Poszerzamy wiedzę o sportach zimowych
 • Znamy zasady bezpiecznego zachowania się podczas zimowych zabaw
 • Doskonalimy umiejętność budowania zdań i wypowiadania się na określony temat
 • Rozpoznajemy cechy zimowej pory roku
 • Uczestniczymy w zabawach i zajęciach zorganizowanych

Poznajemy różne zawody

 • Poznajemy pracę kucharki, lekarza i pielęgniarki, fryzjera oraz piekarza
 • Ćwiczymy segregowanie przedmiotów
 • Wiemy, że należy dbać o zdrowie
 • Porównujemy długości: długi – krótki, dłuższy - krótszy


STYCZEŃ

W krainie bajek

 • Poznajemy bajki o Czerwonym Kapturku, Kocie w butach, Jasiu i Małgosi
 • Rozwijamy mowę i myślenie
 • Czerpiemy radość ze wspólnej zabawy

Śmiech to zdrowie

 • Poznajemy przybory higieniczne i sposoby ich używania
 • Uważnie słuchamy innych i nie przerywamy ich wypowiedzi
 • Poznajemy kolejne etapy mycia rąk, korzystania z mydła i ręcznika
 • Dbamy o higienę jamy ustnej (pasta, szczotka)
 • Uczymy się jak dbać o swoje zdrowie

Dzień Babci i Dziadka

 • Próbujemy opowiadać o swojej rodzinie (wielopokoleniowej z babcią i dziadkiem)
 • Kształcimy sprawność manualną (upominki dla babć i dziadków)
 • Tworzymy zbiory równoliczne i różnoliczne
 • Zacieśniamy więzy emocjonalne z rodziną (babcia i dziadek)

Kto tu mieszka

 • Rozwijamy umiejętność odtwarzania pamięciowego
 • Poznajmy domy niektórych zwierząt
 • Stosujemy pojęcie tyle samo
 • Rozwijamy aktywność plastyczną
GRUDZIEŃ

Czekamy na Mikołaja:

- poznajemy tradycje związane ze Świętym Mikołajem

- tańczymy, śpiewamy piosenki związane z Mikołajem i Świętami

- gramy na instrumentach perkusyjnych

- porównujemy wysokości (wysoki – niski)

- stosujemy określenia (tyle samo)


Zwierzęta zimą:

- poznajemy cechy charakterystyczne zimy (rozwiązujemy zagadki, wykonujemy prace plastyczne)

- poznajemy zwierzęta, które zasypiają zimą

- wiemy, które zwierzęta zostają na zimę i trzeba je dokarmiać

- wypowiadamy się na określony temat


Wesoła choinka:

- poznajemy nowe słowa (tradycje, zwyczaje)

- poznajemy tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia

- słuchamy opowiadań, wierszy

- wykonujemy prace plastyczne

- określamy wielkość duży – mały

 

INFORMACJA

 

1 grudnia 2015 o godz.8.15

Misie-Pysie wyjeżdżają do Figloraju.

Koszt wycieczki 18zł.

Prosimy o zaopatrzenie dzieci w wygodny strój

(getry, skarpetki, podkoszulka na zmianę).


 

1. Kapryśna pogoda
 • Zapoznajemy się z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi
 • Wypowiadamy się na określony temat
 • Doskonalimy sprawność manualną
 • Uczestniczymy aktywnie w zabawach muzyczno-ruchowych
2. Mali konstruktorzy
 • Doskonalimy umiejętność konstruowania z klocków
 • Poznajemy figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt)
 • Ćwiczymy koordynację wzrokowo-ruchową
3. Mój przyjaciel zwierzak
 • Rozwijamy umiejętność uważnego słuchania i pamięci
 • Odpowiadamy na zadawane pytania
 • Poznajemy zwierzęta hodowane przez człowieka (pies)
 • Rozwijamy umiejętności malowania, wycinania, naklejania
4. Dzień Pluszowego Misia
 • Próbujemy opowiadać o sobie
 • Staramy się aktywnie uczestniczyć w organizowanych zabawach i zajęciach
 • Poznajemy bohaterów książki o Kubusiu Puchatku
 • Liczymy misie

 

PIOSENKA

 

Tańczą, tańczą dwa kalosze
W błocie i w kałuży
Słonko zerka obrażone –
Chyba się zachmurzy

 

Ref. Oj, dana chlap, chlapu chlap
Oj, dana chlap, chlapu chlap

 

I już deszczyk leci z chmurek
Tańczy z kaloszami
Krople deszczu podpiewują:
Bal jesienny mamy

 

Ref.

 


 

Mała Tereska dostała pieska
A ten piesek – hau! Hau! Hau! –
Cztery łapy miał
A ten piesek – hau! Hau! Hau!
Cztery łapy miałPAŹDZIERNIK


1. Moja rodzina

 • Wypowiadamy się swobodnie na bliskie nam tematy
 • Uważnie słuchamy i nie przerywamy innym
 • Słuchamy uważnie piosenek i uczymy się ich
 • Lepimy z plasteliny
 • Przestrzegamy zasad obowiązujących w zabawie

2. Światło czerwone, światło zielone

 • Poznajemy podstawowe zasady ruchu drogowego (podstawowe znaki) oraz role policjanta
 • Ćwiczymy koordynację wzrokowo – ruchową
 • Kształcimy mowę poprzez różnorodne zabawy naśladujące dźwięki
 • Uczymy się prawidłowego przechodzenia przez jezdnię

3. Jesień za oknem

 • Obserwujemy zmiany zachodzące w otoczeniu
 • Czynnie uczestniczymy w zajęciach i zabawach zorganizowanych
 • Malujemy farbami

4. Nasze zabawki

 • Próbujemy wypowiadać się na określony temat
 • Liczymy zabawki
 • Uważnie słuchamy opowiadań i bajek
 • Uczestniczymy w zorganizowanych zajęciach ruchowych

 

WRZESIEŃ

1. Nasze przedszkole

 • poznajemy przedszkole; uczymy się wspólnej zgodnej i wspólnej zabawy; uczymy się samoobsługi (mycia rąk, korzystania z toalety); próbujemy nazywać poszczególne części ciała

2. Wszyscy razem

 • uczymy się czarodziejskich słów (proszę, przepraszam, dziękuję); próbujemy narysować koło; bawimy się zgodnie ze wszystkimi dzieląc się zabawkami

3. Jestem przedszkolakiem

 • rozwijamy naszą sprawność ruchową poprzez wspólne zabawy; próbujemy wyrażać emocje (radość, smutek, złość)

4. Witamy Panią Jesień

 • poznajemy wiewiórkę i jeża i ich zwyczaje; malujemy farbami i kredkami

 

 


ROK PRZEDSZKOLNY 2014/2015


Nauczycielki: Ewa Bagińska, Jagoda Śliwińska

 

CZERWIEC


DZIECI LUBIĄ SIĘ BAWIĆ

 • Zdobywanie informacji na temat wyglądu tradycyjnych strojów i zwyczajów dzieci z różnych stron świata.
 • Rozumienie, że mimo różnic rasowych i kulturowych wszyscy jesteśmy podobni.

KSIĄŻKI, KSIĄŻECZKI

 • Poznanie miejsca użyteczności publicznej - biblioteka.
 • Rozwijanie zainteresowania książką.

JUŻ LATO

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie latem – rozkwit przyrody,  dojrzewanie owoców sezonowych: maliny, truskawki, czereśnie...
 • Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla lata.
 • Dostrzeganie zjawisk w otoczeniu – tęcza.

WYJEŻDŻAMY NA WAKACJE

 • Omówienie zasad bezpiecznego korzystania, np. z kąpieli słonecznych i wodnych oraz zachowania się w lesie, w polu, na wycieczce.
 • Oswajanie się z nadchodzącymi zmianami – poznanie pobliskiej szkoły, boiska.

 

 

 

 

Dla Wszystkich Misiów-Pysiów!

 

Macie wyjątkową okazję zaprezentować swoje umiejętności podczas:

 

MINI TALENT SHOW!

 

Ogłaszamy 5 kategorii:

-   wokalna

-   taneczna

-   recytatorska

-   czytelnicza

-   otwarta (plastyczna, sprawnościowa, aktorska...)

 

Prezentacja wszystkich talentów nastąpi 9 czerwca w naszej sali. Uczestnicy wśród siebie wybiorą reprezentantów, którzy swoje umiejętności  będą mogli zaprezentować przed swoimi rówieśnikami i gośćmi podczas uroczystości zakończenia roku.

 

MAJ

 

PSZCZOŁY DAJĄ NAM MIÓD

 • Poznanie rodziny pszczelej - wygląd, zwyczaje, pożyteczna rola w przyrodzie.
 • Poznanie pracy pszczelarza.
 • Poznanie właściwości odżywczych miodu.

WIOSNA DOOKOŁA

 • Dostrzeganie zjawisk zachodzących w przyrodzie wiosną  - kwitnienie drzew owocowych, budowa ptasich gniazd...
 • Rozpoznawanie i nazywanie kwitnących kwiatów: bratki, konwalie, tulipany, żonkile oraz krzewów: bez, jaśminowiec.

NA ŁĄCE I NAD STAWEM

 • Poznawanie wybranych środowisk naturalnych – staw, łąka.
 • Rozpoznawanie oraz nazywanie roślin i zwierząt występujących w danym środowisku.

ŚWIĘTO MAMY I TATY

 • Budzenie uczucia przywiązania i szacunku do rodziców.
 • Dostrzeganie i rozumienie potrzeb członków rodziny.
 • Rozumienie, na czym polega praca zawodowa rodziców, umiejętne opowiadanie o niej; nazywanie wykonywanych zawodów.

 

W maju Misie-Pysie:

 

11 maja – lekcja w Szkole Podstawowej Nr 5

 

13 maja – wyjazd do teatru

 

22 maja - spartakiada

 

27 maja – Dzień Mamy i Taty


KWIECIEŃ

 

NADCHODZI WIELKANOC

 • Poznawanie zwyczajów związanych z obchodzeniem świąt wielkanocnych.
 • Odkrywanie uczucia radości ze wspólnego przygotowywania i spędzania świąt rodzinnych.

ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU

 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt domowych i z wiejskiego podwórka.
 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt dorosłych  i młodych.
 • Rozumienie korzyści jakie ma człowiek z hodowli zwierząt.

DBAMY O ZDROWIE

 • Rozumienie znaczenia niektórych składników i potraw dla zdrowia oraz potrzeby ograniczania spożycia niektórych produktów.
 • Rozumienie konieczności dbania o higienę osobistą.
 • Dostrzeganie potrzeby badań profilaktycznych – stomatologicznych.

DBAMY O ZIEMIĘ, NASZĄ PLANETĘ

 • Uświadomienie niebezpieczeństw grożących środowisku naturalnemu ze strony człowieka.
 • Rozumienie konieczności sortowania odpadów wytwarzanych przez człowieka.

WIOSNA W OGRÓDKU

 • Poznawanie czynności wykonywanych wiosną w ogrodzie.
 • Poznanie pracy ogrodnika – czynności jakie wykonuje i narzędzi pracy.

MARZEC

 

POJAZDY - NA LĄDZIE, WODZIE I W POWIETRZU

 • Poznawanie środków transportu lądowego, powietrznego, wodnego – porównywanie sposobów i prędkości poruszania się, przystosowania do przewozu osób  lub towarów, służących do transportu, wykorzystywanych w turystyce lub sporcie.
 • Poznawanie przydatności pojazdów specjalnych, takich jak karetka pogotowia, radiowóz policyjny, wóz strażacki.
 • Poznanie numerów alarmowych.

PRZEDWIOŚNIE

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w otoczeniu w okresie przedwiośnia.
 • Zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi okresie przedwiośnia.
 • Poznanie pierwszych wiosennych kwiatów: przebiśnieg, krokus...

WIOSNA, WIOSENKA

 • Obserwowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku: budzenie się roślin do życia, kiełkowanie, pojawianie się pąków, liści.
 • Poznanie ptaków powracających wiosną do Polski: bocian, żuraw, kukułka, jaskółka.

ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU

 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt domowych i z wiejskiego podwórka.
 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt dorosłych  i młodych.
 • Rozumienie korzyści jakie ma człowiek z hodowli zwierząt.

 

LUTY

 

CZAS NA BAL!

 • Poznanie tradycji związanej z organizowaniem balów w karnawale.
 • Doskonalenie mowy w czasie wypowiedzi na różne tematy związane z przeżyciami i zdarzeniami.
 • Wykonywanie prac plastycznych przeznaczonych do dekoracji sali.

SPOTKANIE Z PANIĄ ZIMĄ

 • Wdrażanie do spokojnego oczekiwania na swoją kolej w trakcie wypowiedzi kolegów
 • Wdrożenie do zgodnego współdziałania w małych zespołach i dużej grupie.
 • Rozwijanie kreatywności i sprawności manualnej podczas wykonywania różnorodnych prac plastycznych.
 • Czerpanie radości ze wspólnych zabaw.

W KRAINIE ŚNIEGU I LODU

 • Poznanie podstawowych cechy klimatu polarnego.
 • Poznanie mieszkańców krainy polarnej: Inuitów oraz zwierząt żyjących w klimacie polarnym.

URZĄDZENIA TECHNICZNE

 • Poznawanie działania i sposobów wykorzystywania urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym
 • Dowiadywanie się o różnych źródłach energii, poznawanie sposobów jej wykorzystywania.
 • Rozumienie, że prąd elektryczny jest niebezpieczny.

 

STYCZEŃ

 

WITAMY NOWY ROK

 • Poznanie przeznaczenia i rodzajów zegarów i czasomierzy oraz pracy zegarmistrza.
 • Uświadamianie następstwa pór roku, miesięcy.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

ZIMĄ POMAGAMY ZWIERZĘTOM

 • Rozumienie potrzeby opiekowania się i systematycznego dokarmiania zwierząt zimą.
 • Stałe dokarmianie ptaków w ogrodzie przedszkolnym.
 • Poznawanie pracy leśniczego, jej roli i znaczenia.

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

 • Kształtowanie uczuć wdzięczności, miłości, przywiązania i szacunku wobec członków rodziny.
 • Określanie stosunków łączących dziadków z rodzicami.
 • Odczuwanie radości ze sprawiania bliskim drobnych przyjemności.

ZIMOWE ZABAWY

 • Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.
 • Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu w czasie zimy.
 • Poznanie właściwości śniegu w czasie zabaw w ogrodzie.

 

W naszym karmniku

 

Nocą wszystko dookoła biały śnieg zasypał

Przyleciały ptaszki rankiem do karmnika

- dajcie nam ziarenek siedem albo sześć

Brzuszki mamy puste, bo nie ma co jeść

 

Ref.

I skrzydłami machają i dziubkami stukają –

Stuk! Stuk! Stuk! Stuk! Stuk! Stuk!

 

Zaniesiemy ptaszkom zaraz słoninkę, okruszki

Niech jedzą ze smakiem i napełnią brzuszki

Bo w naszym karmniku jest wszystko co chcesz

Cieszą się wróbelki i sikorki też.


Ref.

Już w karmniku się tłoczą, już skrzydełka furkoczą –

Furrr! Furrr! Furrr! Furrr! Furrr! Furrr!

 

*****

 

Wszystkie dzieci dobrze wiedzą

Gdy zabawki porozrzucam, moja mam złości się

A gdy nie chcę ich pozbierać, wtedy już jest bardzo źle

Ale babcia mi pomoże poukładać klocki w mig

Za to wszystko Droga Babciu, chcę Ci podziękować dziś

 

Ref.

Wszystkie dzieci dobrze wiedzą

I się bardzo szczycą tym

Że do babci i do dziadka

Zawsze można iść jak w dym

Bo dziadkowie oraz babcie

Choć uwierzyć trudno w to

Kochają swe wnuczęta

Tak, jak mało kto


Gdy zabawka się zepsuje, tata mało czasu ma

Dziadek sam ją zreperuje. Naprawioną wnet mi da.

I zabierze mnie na spacer, gdy jest ładny ciepły dzień.

Za to wszystko, Drogi Dziadku, dziś Ci podziękować chcę.

 

GRUDZIEŃ

 

CZEKAMY NA MIKOŁAJA

 • Wdrażanie dzieci do czynnego uczestniczenia w uroczystościach przedszkolnych – spotkanie z Mikołajem.
 • Poznawanie zwyczajów mikołajkowych.

KRAWCOWA

 • Zapoznanie z pracą krawcowej. Poznanie narzędzi i przyborów potrzebnych do wykonywania tego zawodu.
 • Rozumienie znaczenia użyteczności pracy krawcowej.

CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA

 • Obserwowanie przygotowań do świąt Bożego Narodzenia
 • Zapoznanie ze zwyczajami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Współdziałanie z dorosłymi podczas ubierania choinki, wykonywanie prostych ozdób choinkowych, słuchanie kolęd.

JUŻ ZIMA

 • Obserwowanie przyrody zimą i dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami – zmiana krajobrazu pod wpływem opadów śniegu.
 • Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy.
 • Rozumienie konieczności zabezpieczania się przed śniegiem i mrozem.

IDZIE ŚWIĘTY MIKOŁAJ

Idzie święty Mikołaj

Grudzień go wita ukłonem

Dywan ze śniegu przed nim rozwija

Zdobi choinki zielone

 

Idzie święty Mikołaj

Gwiazdy mrugają przyjaźnie

Mróz nie dokucza, cichnie zadymka,

Będzie wędrować mu raźniej

 

Idzie święty Mikołaj

Dźwięczą sopelki na drzewach

Skaczą bałwanki, tańczą śnieżynki

A ja piosenkę zaśpiewam

 

Idzie święty Mikołaj

Wszyscy na niego czekamy

Niesie prezenty i dobre słowa

Dla mnie, dla taty, dla mamy

 


LISTOPAD

WIEJE I PADA

 • Dostrzeganie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni
 • Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.

MÓJ KRAJ

 • Interesowanie się historią swojego miasta (wsi). Słuchanie legend i opowieści związanych z jego powstaniem i tradycjami.
 • Nabywanie większej świadomości narodowej: mówimy po polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska, stolica Polski to Warszawa.
 • Zapoznanie z symbolami narodowymi i herbem Warszawy.

WSZYSCY MAJĄ DOMY

 • Budzenie przywiązania do domu rodzinnego oraz szacunku dla członków rodziny.
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami budynków; nazywanie pomieszczeń w domu lub mieszkaniu i określanie ich funkcji.
 • Poznanie domów zwierząt – miejsc, w których czują się bezpiecznie.

ZWIERZĘTA PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO ZIMY

 • Zapoznanie z tym, jak zwierzęta przygotowują się do zimy: gromadzenie zapasów, zapadanie w sen zimowy.
 • Określanie zmian zachodzących późną jesienią – ochłodzenie, częste opady, silny wiatr, krótkie dni, brak liści na drzewach.

KRAWCOWA

 • Zapoznanie z pracą krawcowej. Poznanie narzędzi i przyborów potrzebnych do wykonywania tego zawodu.
 • Rozumienie znaczenia użyteczności pracy krawcowej.

PIOSENKI


Nasza warszawska SYRENKA

Nasza warszawska Syrenka

Co noc urządza wyprawę.

Nocy się ciemnej nie lęka,

Gdy pragnie zwiedzić Warszawę.


Ref: Warszawski Zamek, pałac w Łazienkach

Nad cichym stawem,

Dzielnice nowe i Stare Miasto

W naszej Warszawie.


Nasz warszawska syrenka

Wisłą powraca nad ranem.

Z nią jest wiślana piosenka

I miasto w słońcu skąpane.

 

 

Kto tu mieszka?

 

Kręte ścieżki wiodą nas,

Poprzez tajemniczy las,

Hop, hop – echo, jesteś tu?!

Może śpisz w zielonym mchu?!


Ref: Tutaj norka, tutaj gniazdko,

A tam dziupla w drzewie,

Kto tu mieszka? Kto tu mieszka? –

Zaraz wam powiemy!


W norce mieszka rudy lis

W dziupli sowa pisze list,

W gniazdku cicho gwiżdże kos,

Dobrze znamy kosa głos!

 

W lesie każdy ma swój dom,

Wielki jeleń, mała ćma,

Tam gdzie dwa zające śpią

Pan leśniczy chatkę ma!

 

PAŹDZIERNIK

 

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie tych zmian z aktualną porą roku.
 • Poznawanie darów jesieni. Rozróżnianie i nazywanie owoców rosnących w Polsce.
 • Poznawanie sposobów spożywania owoców w postaci surowej (np. szaszłyki owocowe) i przetworzonej (np. jabłka duszone, dżem).
 • Poznawanie owoców egzotycznych
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie tych zmian z aktualną porą roku.
 • Rozpoznawanie i nazywanie warzyw.
 • Zachęcanie do zjadania surowych warzyw, jako źródła witamin.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią – zmiana koloru i opadanie liści.
 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych i iglastych oraz ich owoców.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią.
 • Zapoznanie z nowym środowiskiem przyrodniczym - las.
 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o roślinach i zwierzętach leśnych.


ŚPIEWAMY PIOSENKĘ


Pac, gruszka do fartuszka


Muz. Andrzej Szaliński

Sł. Stanisław Karaszewski

 

Pod owocami zgina się grusza,

Wiatr konarami gruszy porusza!

 

Pac, gruszka

Pac, gruszka

Hop, do fartuszka (x2)

 

Spadają gruszki od soku miękkie,

Nad gruszą krążą osa i szerszeń!

 

Pac, gruszka

Pac, gruszka

Hop, do fartuszka (x2)

 

Ja, choć nie jestem szerszeniem, osą,

Też lubię gruszki pachnące rosą!

 

Pac, gruszka

Pac, gruszka

Hop, do fartuszka (x2)

 

Stanę pod gruszą i w mój fartuszek

Dla wszystkich dzieci nazbieram gruszek!

 

Pac, gruszka

Pac, gruszka

Hop, do fartuszka (x2)

 


PYSZNE CIASTECZKA DYNIOWE :)

 

Składniki

 

 • 2 1/2 szklanki mąki
 • 1 łyżka sody oczyszczonej
 • 1 łyżka proszku do pieczenia
 • 1/2 łyżeczki soli
 • 2 łyżeczki mielonego cynamonu
 • 1/2 łyżeczki mielonej gałki muszkatołowej
 • 1/2 łyżeczki mielonych goździków
 • 1 szklanka puree z dyni
 • 1/2 szklanki masła
 • 1 1/2 szklanki cukru
 • 1 jajko
 • 1 wanilia, tylko ziarenka:)

 

Przygotowanie

 

 • 1. Piekarnik rozgrzewamy do 180 stopni C.
 • 2. Przygotowujemy dwie miski. W jednej misce mieszamy: mąkę, proszek do pieczenia, sól, sodę, cynamon, gałkę muszkatołową i goździki. W drugiej misce miksujemy masło z cukrem do połączenia. Następnie dodajemy jajko, puree z dyni i ziarenka wanilii. Do mokrych składników dodajemy suche i krótko mieszamy tylko do połączenia.
 • 3. Z tak przygotowanej masy formujemy kulki i układamy na blachę wyścieloną papierem do pieczenia . Wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy ok. 20 - 25 minut. Po upieczeniu wyjmujemy z piekarnika i studzimy na kratce. Smacznego :).


 

*****


WRZESIEŃ


1. W przedszkolu

 • Rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego zycia w grupie.
 • Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki oraz o zachowanie porządku w otoczeniu.
 • Ustalenie zasad bezpiecznego zachowania się w czasie zabaw (sala, ogród).

2. Moja grupa

 • Integracja grupy przedszkolnej jako spólnoty, doskonalenie umiejętności interpersonalnych.
 • Rozumienie i przestrzeganie zasad zgodnego współżycia w grupie.
 • Rozumienie i przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania się w czasie zabaw (sala, ogród).

3. Minęły wakacje

 • Poznawanie regionów Polski w sposób bezpośredni (wyjazdy z rodziną), a także pośrednio poprzez oglądanie widokówek, ilustracji.
 • Poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych środowiskach przyrodniczych.


4. Ruch drogowy

 • Poznawanie zasad ruchu drogowego dla pieszych i ich przestrzeganie.
 • Poznawanie znaczenia wybranych znaków drogowych.
 • dostrzeganie sytuacji zagrażajacych zdrowiu i bezpieczeństwu na drodze.
 
ŚPIEWAMY PIOSENKĘ

"Wrzesień - przedszkolak"
 

1.

Do przedszkola idzie Wrzesień,

Żeby zostać przedszkolakiem,

A za Wrześniem biegną dzieci:

Czekaj na nas, nie bądź taki!

Maszeruje razem z dziećmi,

Ręka w rękę, noga w nogę,

Wszystkim w koło opowiada:

Przedszkolakiem zostać mogę!

 

Ref. Do przedszkola, do przedszkola,

Do zabawek i książeczek,

Do piosenek i wierszyków,

Tu przyjaciół też znajdziecie.

Do przedszkola, do przedszkola,

Do zabawek i książeczek,

Do piosenek i wierszyków,

Tu przyjaciół też znajdziecie.

 

2.

Pani wita ich przesz salą

I z uśmiechem drzwi otwiera.

W samą porę, miły Wrześniu,

Już zostaniesz z nami teraz.

Ma swój znaczek, szafkę w szatni

I humorek doskonały,

Zna trzy słowa czarodziejskie,

Z każdej cieszy się pochwały.

 

Ref. Do przedszkola, do przedszkola …

ROK PRZEDSZKOLNY 2013/14