Misie Pysie    Biedronki    Słoneczka    Smerfy    Dobre duszki


 

 


 

ROK PRZEDSZKOLNY 2016/2017

Nauczycielki: Barbara Chmielecka, Jolanta Najmrodzka

 

KWIECIEŃ

 

 

Tematy tygodniowe:


1. NA WSI

 • Poznajemy mieszkańców wiejskiego podwórka, poszerzamy wiedzę na temat zwierząt wiejskich
 • Poznajemy pracę rolnika, nazywamy maszyny i narzędzia rolnicze, dobieramy podpisy do obrazków (kombajn, traktor, siewnik, motyka, grabie)
 • Utrwalamy kierunki w przestrzeni
 • Kształtujemy umiejętność analizy i syntezy wzrokowej
 • Klasyfikujemy elementy wg podanych cech
 • Doskonalimy sprawność narządów mowy
 • Doskonalimy szybkie liczenie, rozwiązujemy zadania tekstowe
 • Nazywany miejsca zamieszkania zwierząt wiejskich (obora, kurnik, stajnia, chlewik)
 • Rozpoznajemy głoskę ”j” w nagłosie
 • Rozwijamy sprawność fizyczną
 • Lepimy z plasteliny
 • Rozwijamy umiejętność właściwego odnoszenia się do rówieśników
 • Ćwiczymy percepcję wzrokową,
 • Poznajemy proces powstawania chleba
 • Przygotowujemy zdrowy posiłek oparty na nabiale

2. ŚWIĘTA WIELKANOCNE

 • Wyjaśniamy pojęcie „tradycja”, poznamy wielkanocne zwyczaje
 • Bawimy się przy przyśpiewkach ludowych
 • Określamy następstwa zdarzeń historyjkach obrazkowych
 • Pracujemy z mapą – wyszukamy na niej różne miejscowości, będziemy sznurkiem odmierzać odległości
 • Ćwiczymy posługiwanie się liczebnikami porządkowymi
 • Usprawniamy umiejętność wycinania
 • Rozwiązujemy zadania z tekstem, układamy samodzielnie zadania do prezentowanych działań
 • Odgadujemy wielkanocne zagadki,
 • Gromadzimy i omawiamy symbole wielkanocne
 • Przeliczamy wyrazy w zdaniu, budujemy zdania złożone
 • Ćwiczymy pamięć – uczymy się wiersza, piosenki i układu tanecznego
 • Wykonujemy prace plastyczne, rozwijamy umiejętności grafomotoryczne
 • Rozwijamy koordynację ruchową
 • Uważnie słuchamy tekstów literackich, wyciągamy wnioski, odpowiadamy na pytania do tekstu
 • Rozwijamy umiejętności aparatu artykulacyjnego
 • Uczestniczymy w zabawach dramowych z wykorzystaniem pacynek

3. CHRONIMY ŚRODOWISKO

 • Wyjaśniamy pojęcie „ekologia”
 • Kształtujemy nawyki związane z ochroną przyrody
 • Aktywnie świętujemy „Dzień Ziemi”
 • Klasyfikujemy obiekty ze względu na przynależność do flory lub fauny
 • Czytamy globalnie: flora – rośliny, fauna – zwierzęta
 • Rozwijamy logiczne myślenie
 • Operujemy określeniami „najdłuższy i najkrótszy”, mierzymy długości, porównujemy je
 • Poznajemy źródła wytwarzania energii (ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych)
 • Odgrywamy scenki o tematyce ekologicznej
 • Bierzemy udział w ćwiczeniach ortofonicznych
 • Uczymy sianowej piosenki
 • Wykonujemy prace z materiałów wtórnych

4. KTO TY JESTEŚ?

 • Pracujemy z mapą Polski, odszukujemy miejsce zamieszkania, wskazujemy Kraków, Warszawę, Wisłę
 • czytamy globalnie napisy „Polska”, „flaga”, „godło”, „herb”, „syrenka”, „stolica”
 • uczymy się hymnu państwowego, zwracamy uwagę na prawidłową postawę podczas śpiewania
 • wykonujemy pracę plastyczną - herb Ozorkowa
 • Tworzymy słownik pojęć z wiązanych ze słowem: Polska
 • Uczymy się na pamięć wiersza „Katechizm polskiego dziecka”
 • Poznajemy „Podanie o Lechu”
 • Poznajemy taniec „krakowiak”
 • Poznajemy miejsca i symbole charakterystyczne dla Krakowa i Warszawy
 • Poznajemy pojęcie „stolica”
 • poznajemy flagę Unii Europejskiej
 • Wyszukujemy Polskę na mapie Europy

 

 

MARZEC

 

1. Kiedy patrzę w niebo

 • Poznajemy słowa związane z tematem: astronom, astronauta, orbita, ciało niebieskie, rakieta
 • Rozwijamy koncentrację uwagi i szybkość reakcji w zabawach ruchowych.
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
 • Kształtujemy odporność na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
 • Wykonujemy polecenia według instrukcji słownej i obrazkowej.
 • Rozwijamy umiejętność improwizowania w słowie i ruchu
 • Kształtujemy umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
 • Rozwijamy sprawność ręki wiodącej, pracujemy systemem edukacja przez ruch
 • Poznajemy i rozumiemy następstwa czasowe, posługujemy się pojęciami: najpierw, potem, na końcu – tworzymy opowieść metodą origami-baja
 • Przeżywamy radość podczas wspólnych tańców i zabaw na balu

2. Oznaki wiosny

 • Rozumiemy i wdrażamy się do właściwego ubierania podczas wczesnej wiosny.
 • Zwracamy uwagę na zmiany zachodzące w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętujemy cechy typowe dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki
 • Uświadamiamy sobie następstwa dni tygodnia, utrwalamy nazwy dni tygodnia
 • Usprawniamy pamięć słuchową
 • Kształtujemy umiejętność tworzenia zbiorów siedmioelementowych, posługujemy się symbolami liczb
 • Rozwijamy kreatywność ruchową
 • Doskonalimy sprawność grafomotoryczną
 • Rozwijamy skoczność i umiejętność skoku obunóż
 • Rozwijamy koncentrację uwagi, konstruujemy odpowiedzi na pytania do tekstu

3. Wszystko rośnie

 • Uczestniczymy w warsztatach ogrodniczych
 • Rozwijamy spostrzegawczość i pamięć wzrokową
 • Rozwijamy umiejętność wyrażania wiedzy o przyrodzie w formie plastycznej
 • Ustalamy kolejność zdarzeń i porządkujemy obrazki w historyjkach obrazkowych.
 • Doskonalimy percepcję słuchową
 • Wyróżniamy głoski w wyrazach, różnicujemy głoski c-dz
 • Doskonalimy percepcję wzrokową podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.
 • Doskonalimy umiejętności dodawania i odejmowania.
 • Poszerzamy wiedzę na temat środowiska lokalnego, idziemy na wycieczkę do kwiaciarni
 • Poszerzamy wiedzę na temat świata roślin
 • Rozwijamy umiejętność logicznego myślenia

4. Pracowita wiosna

 • Zakładamy hodowle, prowadzimy obserwacje i wyciągamy wnioski
 • Rozpoznajemy i nazywamy narzędzia ogrodnicze
 • Dokonujemy syntezy słuchowej wyrazów
 • Klasyfikujemy przedmioty, porównujemy
 • Utrwalamy umiejętność przeliczania, dokładania i odkładania w zakresie 7
 • Kształtujemy umiejętność mierzenia i posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do wzrostu
 • Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, porażkę
 • Gramy na instrumentach perkusyjnych, rytmizujemy
 • Rozwiązujemy zagadki o ptakach, rozpoznajemy ptaki (bocian, jaskółka, kukułka, skowronek)
 • Rozwijamy percepcję słuchową
 • Rozwijamy kreatywność, tworzymy własne kompozycje i prace plastyczne
 • Właściwie odnosimy się do rówieśników, słuchamy poleceń wydawanych przez dorosłych

5. Realizujemy program antytytoniowy „Czyste powietrze wokół nas”

 • Nabywamy wiedzę na temat szkodliwości dymu tytoniowego
 • Rozwijamy myślenie przyczynowo-skutkowe
 • Poznajemy sposoby radzenia sobie w sytuacjach, gdy ktoś obok nas pali papierosy
 • Ćwiczymy umiejętność wyrażania swoich emocji i argumentacji swojego zdania

 

 

 

 

LUTY

 

1. BABCIA OD BAJEK I DZIADEK OD ZAGADEK

 • Poszerzamy zakres pamięci słuchowej poprzez naukę tekstów wierszyków i piosenek
 • Rozwijamy syntezę słuchową na poziomie głoski
 • Rozwijamy sprawność manualną, wykonujemy upominki dla babci i dziadka (obrysowyjemym kolorujemy, malujemy, wycinamy)
 • Kształtujemy logiczne myślenie i umiejętność odczytywania symboli
 • Rozmawiamy na temat zbliżającego się spotkania z bliskimi, uświadamiamy sobie rolę dziadków w rodzinie
 • Doskonalimy umiejętność przeliczania i planowania
 • Rozwijamy się twórczo poprzez udział w zabawach z pacynkami i odgrywanie ról
 • Poszerzamy zakres słownika czynnego o pojęcia dotyczące teatru (kurtyna, scena, gwar, aktor, scenografia, teatr)
 • Doskonalimy umiejętność wypowiadania się w sposób logiczny i zrozumiały
 • świętujemy i celebrujemy święta związane z rodziną
 • podtrzymujemy więzi pomiędzy członkami rodziny i pokoleniami
 • przełamujemy swoją nieśmiałość przed występami publicznymi
 • budujemy poczucie własnej wartości poprzez przeżywanie wspólnego sukcesu

2. WSZĘDZIE BIAŁO

 • Interesujemy się zjawiskami atmosferycznymi i i zmianami zachodzącymi w stanach skupienia
 • Rozwijamy umiejętność koncentrowania uwagi i koordynacji ruchowej
 • Doskonalimy wyobraźnię ruchową i umiejętności pantomimiczne
 • Rozwijamy myślenie przyczynowo-skutkowe
 • Rozwijamy umiejętność wnioskowania na podstawie obserwowanych zmian, przewidujemy skutki
 • Rysujemy w tunelu, kreślimy szlaczki literopodobne
 • Rozwijamy umiejętność argumentowania
 • Uczymy się rozdzielać i dodawać po tyle samo
 • Interesujemy się innymi krainami geograficznymi, wyglądem zwierząt, sposobem ich życia
 • Utrwalamy nazwy dni tygodnia i nazwy miesięcy
 • Rozwijamy odporność poprzez zabawy na świeżym powietrzu
 • Rozwijamy pamięć ruchową podczas wykonywania ruchów naśladowczych

3. W DAWNYCH CZASACH

 • Rozwijamy zainteresowanie przeszłością Ziemi
 • Doskonalimy umiejętność analizy słów
 • Poszerzamy doznania sensoryczne, rozwijamy sprawność fizyczną
 • Poznajemy fizyczne właściwości węgla
 • Doskonalimy umiejętność dodawania i odejmowania na konkretach i różnicowania prawej i lewej strony
 • Rozwijamy zręczności sprawność rąk
 • Rozwijamy umiejętność właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie
 • Rozwijamy umiejętność wypowiadania się na temat ilustracji i poprawnego budowania wypowiedzi
 • Poznajemy nowe techniki plastyczne
 • Doskonalimy myślenie przyczynowo-skutkowe podczas opowiadania historyjki obrazkowej
 • Rozwijamy odporność poprzez zabawy na świeżym powietrzu

4. KARNAWAŁ

 • Doskonalimy umiejętność uważnego słuchania
 • Usprawniamy umiejętność określania kierunków na kartce i w przestrzeni
 • Usprawniamy analizę syntezę słuchową poprzez wyszukiwanie głoski „b” w słowach
 • Rozwijamy odporność poprzez zabawy na świeżym powietrzu
 • Doskonalimy sprawność manualną poprzez naklejanie małych elementów i cięcie po łuku
 • Rozwijamy percepcję wzrokową
 • Doskonalimy umiejętność określania położenia przedmiotów w przestrzeni
 • Uczymy się podstawowego kroku samby, rozwijamy poczucie rytmu i tempa podczas tańca
 • Rozwijamy sprawność grafomotoryczną poprzez cięcie i przyklejanie oraz kreślenie spirali
 • Rozwiązujemy zagadki, doskonalimy umiejętność tworzenia pojęcia na podstawie definicji
 • Rozwijamy umiejętność przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, szeregowania

STYCZEŃ

 

 1. SKOK W NOWY ROK
 • Kształtujemy kreatywne myślenie i wyobraźnię,
 • Przestrzegamy zasad podczas zabawy
 • Rozmawiamy o nocy sylwestrowej – rozwijamy wiedzę o zjawiskach kulturowych i społecznych,
 • Wykonujemy prace plastyczne i techniczne
 • Rozwijamy umiejętność słuchania ze zrozumieniem i logicznie odpowiadamy na pytania
 • Rozumiemy, czym jest kalendarz, wiemy, że są różne rodzaje kalendarzy
 • Posługujemy się nazwami miesięcy i dni tygodnia, utrwalamy ich kolejność
 • Bierzemy udział w ćwiczeniach pantomimicznych
 • Rozbudzamy ciekawość zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie w różnych porach roku, dostrzegamy ciągłość następstw pór roku
 • Kształtujemy pamięć słuchową
 • Śpiewamy piosenki, tańczymy, rozwijamy sprawność ruchową
 1. BABCIA I DZIADEK
 • Rozwijamy pamięć słuchową
 • Wyrażamy własne odczucia w formie plastycznej
 • Swobodnie wypowiadamy się na bliskie nam tematy
 • Rozwijamy zdolność wysiłku intelektualnego w sytuacji napięcia
 • Kształtujemy odporność emocjonalną w sytuacji porażki
 • Uświadamiamy sobie rolę dziadków i babć naszym życiu
 • Wykonujemy upominki dla babci i dziadka
 • Przygotowujemy występ z okazji Dnia Babci i Dziadka
 1. KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY
 • uczestniczymy w zabawach ruchowych
 • poszerzamy wiedzę na temat sposobów dbania o środowisko
 • uczymy się dzielić odpady według tworzywa z jakiego są zrobione
 • wiemy jaki kolor kosza odpowiada danemu tworzywu, korzystamy z tej wiedzy
 • rozumiemy jakie pożywienie jest zdrowe, a co szkodzi i należy tego unikać
 • utrzymujemy porządek w swoim otoczeniu
 • wiemy jak należy postępować, aby nie zachorować
 1. ZABAWY PODCZAS FERII
 • swobodnie wypowiadamy się na podany temat
 • uczestniczymy w zabawach ruchowych
 • chętnie bawimy się z innymi dziećmi
 • kształtujemy sprawność rąk, potrzebną do działań plastycznych
 • odczuwamy satysfakcję i radość z wykonanej pracy
 • nie narażamy się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody (silny wiatr)
 • obserwujemy pogodę, rozpoznajemy i nazywamy zjawiska atmosferyczne

PIOSENKA

„BABCIA OD BAJEK, DZIADEK OD ZAGADEK”
Moja Babcia i mój Dziadek
To wspaniali są dziadkowie
Dziadek mnóstwo zna zagadek
Babcia bajkę nam opowie

Bo na świecie nie znajdziecie
Takich bajek i zagadek
Jakie wnukom opowiada
Moja Babcia i mój dziadek

Poprosimy naszą Babcię
Babciu z tajemniczą miną
Opowiadaj swoją bajkę
A za każdym razem inną

Posadzimy teraz Dziadka
Na fotelu wiklinowym
Dziadku, powiedz nam zagadkę
Całkiem nową, prosto z głowy


GRUDZIEŃ

 1. Tydzień - ŚWIĄTECZNE POCZTÓWKI
 • Właściwie reagujemy na sygnały dźwiękowe i wzrokowe
 • Doskonalimy umiejętności językowe – wymyślamy scenariusze, odpowiadamy na zagadki
 • Obserwujemy zmiany w przyrodzie
 • Wysłuchujemy pierwsza i ostatnią głoskę wyrazach
 • Słuchamy opowiadań i wyciągamy wnioski
 • Doskonalimy umiejętność przeliczania, porównywania ilości, układania w szeregu, od lewej do prawej
 • Rysujemy w tunelu i po śladzie
 • Omawiamy historyjki obrazkowe
 • Zapoznajemy się z elementami listu (znaczek, koperta, adres)
 • Odkrywamy możliwości tablicy multimedialnej, wykorzystujemy ją do zajęć edukacyjnych
 • Tańczymy i śpiewamy
 • Ćwiczymy koordynację wzrokowo-ruchową i małą motorykę
 • Składamy orgiami
 1. Tydzień - ZWIERZĘTA ZIMĄ
 • zapoznajemy sięz obrazem graficznym głoski "t"
 • Malujemy literę T w powietrzu i po śladzie
 • Doskonalimy umiejętność kontynuowania rozpoczętych rytmów
 • Doskonalimy logiczne myślenie
 • Tworzymy zdania złożone
 • Przygotowujemy pokarm dla ptaków
 • Posługujemy się liczebnikami porządkowymi i głównymi podczas zabawy
 • Lepimy z plasteliny
 • Doskonalimy umiejętność sprawnego przeliczania i rozdzielania po tyle samo
 • Przeliczamy sylaby, wyróżniamy głoski w nagłosie i wygłosie
 • Poznajemy pojęcie „trop”
 • Ćwiczymy percepcję wzrokową w zabawach
 • Doskonalimy analizę syntezę słuchową wyrazów
 • Uwrażliwiamy się potrzeby zwierząt w zimie, poznajemy zwyczaje kotów
 • Organizujemy zbiórkę karmy dla fundacji „Przytul kota”
 • Ćwiczymy pamięć wzrokową
 1. Tydzień - SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE
 • Wypowiadamy się swobodnie za określone tematy
 • Budujemy wypowiedzi poprawne gramatycznie i logicznie
 • Doskonalimy umiejętność klasyfikowania  przedmiotów
 • Rozwijamy sprawność grafomotoryczną
 • Kształtujemy umiejętność wykonania pracy wg wzoru i instrukcji
 • Posługujemy się pojęciami „najwyższy, najniższy, średni”
 • Rozwijamy sprawność manualną podczas cięcia, klejenia i nawlekania
 • Rozwijamy umiejętność koncentrowania się na słuchanym tekście
 • Rozwijamy pamięć słuchową
 • Rozwijamy wyobraźnię twórczą
 • Kształtujemy umiejętność planowania, porównywania liczebności i oceniania zmian po dokonaniu czynności odkładania lub dokładania
 • Składamy płaskie orgiami – doskonalimy sprawność manualną
 • Poszerzamy wiedzę na temat polskich zwyczajów
 • Przełamujemy tremę przed występami
 • prezentujemy się przed rodzicami podczas występu świątecznego
 • właściwie zachowujemy się na scenie podczsa przedstawienia
 1. Tydzień - ŚWIĄTECZNE ZWYCZAJE
 • Doskonalimy orientację przestrzenną
 • Doskonalimy umiejętność tworzenia zbiorów trzyelementowych
 • Poznajemy nowe techniki plastyczne
 • Doskonalimy umiejętność cięcia po linii łamanej
 • Rozwijamy inwencję plastyczną
 • Rozwijamy umiejętność szybkiej reakcji na sygnał
 • Rozwijamy zaangażowanie podczas wspólnych przedsięwzięć
 • Doskonalimy umiejętność współpracy
 • Usprawniamy aparat mowy
 • Rozwijamy wyobraźnię ruchową i umiejętności pantomimiczne
 • Redagujemy życzenia świąteczne
 • Budujemy pozytywne relacje
 • Śpiewamy kolędy

 


LISTOPAD

 

1. Tydzień - NA STAREJ FOTOGRAFII

 • Kształtujemy umiejętność omawiania obrazków
 • Doskonalimy umiejętność dostrzegania sekwencji czasowych
 • Poznajemy pracę fotografa
 • Klasyfikujemy przedmioty wg dwóch cech w zabawach matematycznych
 • Poznajemy zabawki naszych dziadków
 • Czytamy globalnie wyraz „aparat”
 • Wyszukujemy literę „a, A” w gazetach
 • Dokonujemy syntezy i analizy słuchowej wyrazów
 • Rozmawiamy o rodzinie
 • Wymieniamy członków rodziny z uwzględnieniem pokrewieństwa do trzech pokoleń wstecz
 • Wyszukujemy różnice na obrazkach
 • Uczymy się nowych pląsów
 • Doskonalimy sprawność motoryczną i fizyczną
 • Poznajemy zasady rywalizacji fair-play
 • Doskonalimy współpracę grupie

2. Tydzień - JESIENNA MUZYKA

 • Doskonalimy umiejętność układania rytmów dwuelementowych
 • Utrwalamy liczebnik główny i porządkowy 2
 • Uwrażliwiamy się na zmianę tempa, rytmu i melodii
 • Realizujemy się w zabawach malarskich
 • Rozwiązujemy zagadki
 • Kształtujemy umiejętność uważnego słuchania tekstów literackich
 • Poznajemy nazwy instrumentów, dzielimy je na sylaby
 • Doskonalimy umiejętność przeliczania i operowania liczebnikami porządkowymi
 • Odkrywamy własne możliwości teatralne
 • Wykonujemy instrumenty
 • Odkrywamy możliwość wydobywania dźwięków z różnych przedmiotów
 • Poznajemy sposób zapisywania muzyki (nuty)
 • Czytamy globalnie wyraz „nuty”
 • Odgadujemy odgłosy z otoczenia
 • Śpiewamy i tańczymy

3. Tydzień - MALI ARTYŚCI

 • Doskonalimy umiejętność wyciągania wniosków
 • Kolorujemy wg wzoru
 • Nazywamy figury geometryczne
 • Wyrażamy swoje odczucia i spostrzeżenia dotyczące eksponatów oglądanych na wycieczce
 • Doskonalimy umiejętność wyrażania ruchem tempa i rytmu piosenki
 • Rozwijamy wyobraźnię
 • Zapoznajemy się z obrazem graficznym głoski „f, F”
 • Właściwie zachowuje się w miejscach publicznych – muzeum
 • Tworzymy własny obraz
 • Tworzymy z plasteliny i różnych mas
 • Przeliczamy wyrazy w zdaniu i rozwijamy je
 • Układamy z klatek sekwencje czasowe
 • Doskonalimy umiejętność klasyfikacji, ustawiania po kolei, przeliczania z zapamiętaniem liczby
 • Poznajemy metodę grafitti
 • Czytamy globalnie wyraz „farby”

4. Tydzień - CIEPŁO I MIŁO

 • Zapoznajemy się z obrazem graficznym głoski „i, I”
 • Czytamy globalnie wyraz "igła"
 • Poznajemy znaczenie hodowli owiec i korzyści jakie z niej płyną
 • Opowiadamy historyjki obrazkowe
 • Opowiadamy o sytuacji przedstawionej na obrazku; porządkujemy zdarzenia.
 • Doskonalimy sprawność narządów mowy w zabawach
 • Uczestniczymy w zabawach i grach zespołowych przy stolikach.
 • Posługujemy się wyrażeniami: „na, w, obok, nad, za, pod w” sytuacjach zadaniowych
 • Sprawnie przeliczamy oczka na kostce.
 • Tworzymy zbiory równoliczne
 • Kolorujemy rysunki konturowe zgodnie z kodem.
 • Dobieramy ubrania do warunków pogodowych.
 • Uzasadniamy wybór ubrania w oparciu o swoje doświadczenie.
 • Projektujemy ubrania zimowe
 • Poznajemy różne rodzaje elektrowni i sposobami wytwarzania prądu
 • Wyrażamy emocje i odzwierciedlamy je podczas pracy plastycznej
 • Poznajemy roślinność, klimat i miejsca, gdzie zawsze jest ciepło
 
PIOSENKA
 
"Jesienny deszcz"

1. Dziś chmurkę nad podwórkiem

potargał psotny wiatr,

aż deszcz popłynął ciurkiem

i na podwórko spadł.

 

ref. Hej, pada, pada, pada, pada, pada deszcz

jesienny, pada, pada, pada, pada deszcz!

 

2. Deszcz płynie po kominie,

wesoło bębni w dach,

w blaszanej dzwoni rynnie

i wsiąka w mokry piach.

 

3. Kalosze wnet nałożę,

parasol wezmę też,

bo lubię, gdy na dworze

jesienny pada deszcz.

 

 

PAŹDZIERNIK

 

TEMATY TYGODNIOWE:


1.W zdrowym ciele, zdrowy duch

 • Rozumiemy, że dbanie o zdrowie łączy się z właściwym odżywianiem, ruchem i ubieraniem się właściwie do pogody
 • Doskonalimy sprawność fizyczną (skoczność, szybkość, zwinność i siłę) oraz celność
 • Wykonujemy zbiorowe prace plastyczne
 • Właściwie reagujemy na polecenia nauczyciela
 • Budujemy poprawnie zdania
 • Uważnie wysłuchujemy tekstów literackich
 • Wyodrębniamy słowa w zdaniu
 • Wypowiadamy się na dany temat, uzasadniamy swój wybór
 • Dokonujemy analizy i syntezy sylabowej, przeliczamy sylaby w wyrazie
 • Rozwijamy koncentrację uwagi i logiczne myślenie
 • Rozwijamy sprawność grafomotoryczną podczas rysowania w tunelu i po śladzie
 • Poszerzamy wiedzę na temat profilaktyki zdrowotnej, zasad zdrowego żywienia
 • Kształtujemy odporność emocjonalną na niepowodzenia i przegraną
 • Doskonalimy umiejętność przeliczania

2. Jesienią parku

 • Utrwalamy nazwy kolorów i eksperymentujemy z kolorami
 • Rozwijamy analizę słuchową
 • Rozpoznajemy i nazywamy literę P, p, odwzorowujemy je wg wzoru
 • Czytamy globalnie „parasol”
 • Poszerzamy wiedzę na temat różnych ekosystemów
 • Poznajemy czym są skarby jesieni
 • Klasyfikujemy przedmioty ze względu na jedną cechę
 • Orientujemy się na kartce papieru (góra, dół, prawa i lewa strona)
 • Uczestniczymy w zabawach muzyczno-ruchowych
 • Tniemy nożyczkami po linii
 • Poznajemy drzewa parkowe i ich owoce
 • Doskonalimy umiejętność budowania zdań i przeliczania wyrazów w zdaniu
 • Rozwijamy wyobraźnię plastyczną
 • Rozwijamy odporność podczas zabaw na świeżym powietrzu
 • Znamy i stosujemy określone w kodeksie grupowym normy

3. Jesienią w lesie

 • Rozwijamy umiejętności grafomotoryczne - rysujemy po śladzie
 • Budujemy poprawne gramatycznie odpowiedzi na pytania
 • Kształtujemy orientację przestrzeni
 • Posługujemy się liczebnikami porządkowymi w zakresie czterech
 • Rozwijamy umiejętność cięcia wzdłuż linii
 • Posługujemy się określeniami „najpierw, potem, na końcu”
 • Czytamy globalnie wyraz „las”
 • Współdziałamy w parach podczas tańców i pląsów
 • Rozwijamy szybkość reakcji na zamianę tempa w muzyce
 • Poszerzamy zasób słownika o nazwy instrumentów
 • Rozróżniamy instrumenty na podstawie ich dźwięków
 • Dostrzegamy i wskazujemy sekwencje rytmiczne
 • Rozwijamy orientację przestrzeni
 • Rozwijamy percepcję wzrokową poprzez malowanie
 • Rozpoznajemy i nazywamy literę L, l, odwzorowujemy je wg wzoru
 • Bawimy się zgodnie, reagujemy na prośby i polecenia nauczyciela
 • Przeliczamy dźwięki i odzwierciedlamy je na zbiorach zastępczych
 • Wiemy co to jest dżungla

4. Przygotowania do zimy

 • Rozwijamy umiejętność budowania poprawnych wypowiedzi , koncentrujemy się na wypowiedziach innych
 • Usprawniamy narządy mowy
 • Utrwalamy znaczenie pojęcia „szereg
 • Rozumiemy pojęcie "zapasy"
 • Poszerzamy słownik czynny o pojęcia „najniżej, najwyżej środku”
 • Rozwijamy sprawność manualną podczas malowania, cięcia i klejenia
 • Kształtujemy poczucie odpowiedzialność za powierzone zadanie
 • Dzielimy się swoimi spostrzeżeniami, przełamujemy nieśmiałość
 • Doskonalimy umiejętność posługiwania się liczebnikiem porządkowym „pierwszy”
 • Czerpiemy radość ze wspólnej zabaw
 • Kształtujemy umiejętność określania dwóch cech przedmiotów jednocześnie
 • Rozwijamy orientację przestrzeni i szybką reakcję na sygnał
 • Kształtujemy koordynację ruchową w zakresie dużej motoryki
 • Gramy scenki dramowe
 • Kształtujemy umiejętność współdziałania w zespole
 • Rozpoznajemy i nazywamy literę G, g
 • Czytamy globalnie „gra”
 • Rozwijamy umiejętność wypowiadania się na swój temat w formie plastycznej
 • Dostrzegamy zmiany w otoczeniu w zawiązku z porą roku
 • Rozwijamy poczucie rytmu
 • Wskazujemy nazwy przedmiotów rozpoczynających się określoną głoską

 

PIOSENKA

 

Jesienny walczyk

1. W sadach jabłka malowane i pachnące gruszki,

Już do sadu przyleciały małe jemiołuszki.

 

Ref. Wieje wietrzyk raz dwa trzy, jesienny walczyk.

 

2. Dzikie gęsi wielkim kluczem lato zamykają,

Gubią w locie szare piórka i głośno gęgają.

 

3. W lesie rosną borowiki kurki i maślaki,

Z parku liście kolorowe niosą przedszkolaki.

 

WIERSZ

 

Idzie, idzie Pani Jesień,

różne dary w koszu niesie.

Ma tam liście, piękne, nowe,

bardzo barwne kolorowe.

 

I kasztany, i żołędzie,

rozsypuje wszędzie, wszędzie.

I też niesie jarzębinę na korale

dla dziewczynek!

 

Wszystko piękne jest i nowe,

i czerwone, i brązowe,

no i żółte, oczywiście,

i jest wszędzie uroczyście!


WRZESIEŃ

Kochane Słoneczka!

To już trzeci wspólny rok pełen dobrej zabawy, współpracy i nauki.

Cieszymy się na to spotkanie z Wami i Waszymi Rodzicami.

Wiemy już o sobie i otaczającym świecie bardzo wiele, ale każdy dzień w przedszkolu

to nowe wyzwania i niespodzianki

Jesteście gotowi?

To ruszamy! Ku przygodzie!

Tematy tygodniowe:


1. W PRZEDSZKOLU

 • poznajemy nową salę i zabawki, poznajemy przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń
 • przypominamy zasady i normy panujące w naszej grupie
 • budujemy życzliwą atmosferę
 • ustalamy zasady dyżurów
 • nawiązujemy i wzmacniamy relacje, koncentrujemy uwagę na drugiej osobie
 • odczytujemy globalnie własne imiona
 • kształtujemy umiejętność malowania farbami na dużym formacie
 • zwracamy uwagę na prawidłową postawę ciała
 • śpiewamy piosenki i pląsy
 • reagujemy na sygnały słowne i dźwiękowe
 • określany nastroje na podstawie obrazków
 • kreślimy ukośne linie po śladzie
 • porównujemy obiekty
 • odgrywamy scenki dramowe
 • stosujemy pojęcia nad, pod, obok, za
 • wnioskujemy i przewidujemy skutki pewnych zachowań
 • współpracujemy podczas wykonywania prac plastycznych
 • reagujemy na słowa i gesty nauczyciela

2. MOJA MIEJSCOWOŚĆ

 • kształtujemy właściwe nawyki higieniczne
 • uważnie słuchamy tekstów literackich
 • próbujemy zapamiętać własny adres
 • używamy prawidłowych określeń opisujących dom i mieszkanie
 • rozpoznajemy i nazywamy figury geometryczne (koło, trójkąt, kwadrat)
 • kolorujemy figury geometryczne według podanego kodu
 • przestrzegamy ustalonych zasad
 • różnicujemy domy na wsi i w mieście
 • wykonujemy makietę miasta
 • ćwiczymy spostrzegawczość
 • ćwiczymy pamięć słuchową
 • przeliczamy elementy na obrazku,
 • utrwalamy zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy, stosujemy te zasady w praktyce i bezpiecznie poruszamy się po drogach
 • rozwijamy sprawność motoryczną, ćwiczymy rzuty do celu
 • dzielimy wyrazy na sylaby, określamy ilość sylab
 • rozwiązujemy zagadki o tematyce związanej z ruchem drogowym
 • zapoznajemy się z rolą policjanta
 • wykazujemy się odpowiednim stosunkiem do osób dorosłych

3. JA, TY I ŚRODOWISKO

 • rozpoznajemy części ciała i nazywamy je
 • wyróżniamy głoskę „u” w nagłosie
 • lepimy z plasteliny postać człowieka
 • odwzorowujemy rytmy dwu i trzyelementowe
 • zapoznajemy się z pojęciem „zmysł”
 • rozwijamy koordynację wzrokowo-ruchową
 • tańczymy i śpiewamy
 • ryzujemy linie po śladzie
 • kształtujemy umiejętność posługiwania się numerami alarmowymi
 • wycinamy i składamy obrazki
 • kształtujemy umiejętność rysowania po śladzie
 • klasyfikujemy przedmioty służące do utrzymywania higieny
 • bierzemy udział w akcji sprzątania świata – kształtujemy postawę ekologiczną
 • właściwie reagujemy na polecenia i prośby nauczyciela

4. DARY JESIENI NA TALERZU

 • nazywamy i rozpoznajemy warzywa i owoce
 • wykonujemy prace porządkowe w przedszkolnym ogrodzie
 • lepimy z masy solnej
 • idziemy na wycieczkę do sklepu/straganu z warzywami i owocami
 • łączymy warzywa w pary, określamy wielkość warzyw w parach
 • przeliczamy wyrazy w zdaniu
 • układamy zdania do ilustracji
 • zwracamy uwagę na zmiany zachodzące w przyrodzie
 • wyjaśniamy pojęcie „owoce egzotyczne”
 • sprawnie dokonujemy analizy i syntezy sylabowej
 • wysłuchujemy głoskę „o” w nazwach przedmiotów
 • wyszukujemy w gazetach litery „O” „o”
 • śpiewamy piosenki
 • określamy smak, zapach, twardość warzyw, degustujemy nowe warzywa i owoce


ROK PRZEDSZKOLNY 2015/2016


Nauczycielki: Jolanta Najmrodzka, Barbara Chmielecka


CZERWIEC


Zapraszamy na spotkanie z rodzicami

13 czerwca (poniedziałek) godz. 16.30

 1. Dzień Dziecka
 • współdziałamy w zespole
 • nazywamy swoje uczucia
 • słuchamy tekstów literackich i wypowiadamy się na ich temat
 • poznajemy prawa dzieci i szanujemy je
 • wykazujemy się koordynacją wzrokowo-ruchową
 • znamy i rozumiemy pojęcie długości, mierzymy, porównujemy długości
 • odtwarzamy różne formy i kształty, tworzymy kompozycje według określonych reguł
 • ćwiczymy celność rzutu
 • wykazujemy się sprawnością manualną
 • dzielimy wyrazy na sylaby
 • przestrzegamy ustalonych zasad
 1. Co w trawie piszczy?
 • ćwiczymy mięśnie narządów mowy
 • rozwiązujemy zagadki słowne
 • interesujemy się życiem zwierząt
 • wykonujemy proste doświadczenia
 • rozpoznajemy i nazywamy zjawiska atmosferyczne
 • zadajemy pytania, poszukujemy odpowiedzi
 • rozwijamy wrażliwość dotykową
 • przełamujemy nieśmiałość
 • poszerzamy zasób słownictwa czynnego
 • doskonalimy sprawność motoryczną i fizyczną
 • odzwierciedlamy rzeczywistość formie plastycznej
 • wykazujemy się odpornością emocjonalną w nowych i trudnych sytuacjach (cierpliwie czekamy na swoją kolej, łagodnie reagujemy w sytuacji przegranej)
 • doskonalimy orientację przestrzeni, stosujemy określenia (w prawo, w lewo, w bok, do przodu, do tyłu)
 • porządkujemy przedmioty rosnąco i malejąco
 • właściwie zachowujemy się na placu zabaw
 1. Bezpieczne wakacje
 • wykazujemy się kreatywnością
 • dbamy o zdrowie swoje i innych
 • aktywnie uczestniczymy w zabawach artykulacyjnych
 • znamy i rozumiemy pojęcie „wysypisko śmieci”
 • poznajemy zasady postępowania w obliczu niebezpieczeństwa (powiadamianie dorosłych, telefony alarmowe)
 • grupujemy obiekty wg określonego kryterium
 • poprawnie przeliczamy, odróżniamy liczenie błędne od poprawnego
 • planujemy i organizujemy własną pracę
 • właściwie reagujemy na zmianę tempa w muzyce
 • projektujemy kompozycje przestrzenne
 • dostrzegamy zmiany w przyrodzie w związku z nadchodzącym latem
 1. Pożegnanie przedszkola
 • wyrażamy emocje mimiką i ruchem
 • uczestniczymy w zabawach słownych i muzycznych
 • poznajemy różne regiony Polski i próbujemy umiejscowić je na mapie
 • układamy zdania i dzielimy je na wyrazy
 • ćwiczymy percepcję wzrokową
 • swobodnie wypowiadamy się na określony temat
 • odpowiednio zachowujemy siew różnych sytuacjach społecznych
 • znamy swój adres zamieszkania

 

PIOSENKA

 

Jesteśmy żaby, aby, aby

jesteśmy mokre, okre, okre

mieszkamy w błocie, ocie, ocie

i się chowamy, gdy jest bociek.

 

Jesteśmy żaby, aby, aby

jesteśmy mokre, okre, okre

zjadamy muchy, uchy, uchy

i mamy bardzo grube brzuchy!

 

A my bociany, any, any

apetyt mamy, amy, amy

wolno chodzimy, imy, imy

lecz każdą żabę zobaczymy.

 

A my bociany, any, any

apetyt mamy, amy, amy

a nasze dzioby, oby, oby

na żaby mają dziś sposoby.MAJ

1. Królik Pampiś - orędownik czystych zębów

 • rozwijamy aktywność poznawczą
 • kształtujemy nawyk systematycznego mycia zębów
 • rozumiemy konieczność dbania o higienę jamy ustnej
 • uczymy się prawidłowego szczotkowania
 • rozwijamy zmysł dotyku i węchu
 • doskonalimy sprawność manualną
 • rozwijamy aktywność twórczą poprzez stosowanie technik twórczego myślenia
 • dzielimy się własną wiedzą
 • czerpiemy radość ze wspólnej zabawy
 • potrafimy wyrażać swoje emocje
 • przestrzegamy reguł społecznych
2. Na wiejskim podwórku
 • poznajemy życie zwierząt gospodarskich
 • nazywamy i rozpoznajemy wybrane zwierzęta i wydawane przez nie odgłosy
 • prawidłowo używamy liczebników porządkowych
 • omawiamy ilustracje
 • poprawnie nazywamy obserwowane rzeczy i zjawiska
 • budujemy zdania, prawidłowo zadajemy pytania
 • kategoryzujemy przedmioty ze względu na określoną cechę
 • przewidujemy konsekwencje własnych zachowań
 • przestrzegamy ustalnych norm społecznych
 • łączymy przyczynę ze skutkiem
 • jesteśmy spostrzegawczy, dostrzegamy regularność w prostych układach, dostrzegamy różnice
 • wypowiadamy się za pomocątechnik plastycznych
 • wykazujemy spontaniczność ruchową do muzyki, śpiewamy i tańczymy
 • orientujemy się w kierunkach przestrzennych
 • przelczamy elementy zbioru
3. Zwierzęta w ZOO
 • interesujemy się pisaniem i czytaniem
 • z uwagą słuchamy tekstu literackiego, zadajemy pytania
 • wykazujemy zainteresowanie światem przyrody
 • budujemy dłuższe wypowiedzi na określony temat
 • rozpoznajemy i nazywamy wybrane zwierzęta egzotyczne
 • rozumiemy koniecznosć ochrony niektórych gatunków zwierząt
 • kształtujemy postawę wrażliwości na potrzeby zwierąt
 • rozumiemy zagrożenie zwiazane z obcowaniem z dzikimi zwierzętami
 • właściwie zachowujemy siena placu zabaw, stosujemy sie do poleceń nauczyciela
 • wykonujemy ćwiczenia według instrukcji i pokazu
 • doskonalimy sprawność manualną
4. Zabawy z mamą
 • dostrzegamy piękno i emocje, jakie wyraża utwór literacki
 • potrafimy wyrażać uczucia wobec najbliższych w różny sposób (gestem, słowem, podarunkiem)
 • planujemy i organizujemy własną pracę
 • samodzielnie badamy produkty spożywcze i eksperymentujemy z ich mieszaniem i łączeniem,
 • przestrzegamy ustalonych zasad zachowania podczas zajęć kulinarnych
 • doskonalimy sprawność narządów artykulacyjnych
 • przełamujemy własną nieśmiałość, budujemy poczucie własnej wartości
 • rozumiemy pojęcie "rodzina", rozumiemy rolę mamy w rodzinie
 • swobodnie wypowiadamy się na określony temat
 • współpracujemy przy wspólnym zadaniu
 • rozwijamy sprawność ruchową, poruszamy się w przestrzeni według instrukcji
 • przestrzegamy ustalonych zasad, reagujemy na prośby i polecenia nauczyciela
 • kulturalnie zachowujemy się podczas występów

PIOSENKI

Była sobie żabka mała
re re kum kum, re re kum kum,
która mamy nie słuchała
re re kum kum bęc.

Na spacery wychodziła
re re kum kum, re re kum kum,
innym żabkom się dziwiła
re re kum kum bęc.

Ostrzegała ją mamusia
re re kum kum, re re kum kum,
by zważała na bociusia
re re kum kum bęc.

Przyszedł bociek niespodzianie
re re kum kum, re re kum kum,
i zjadł żabke na śniadanie
re re kum kum bęc.

A na brzegu stare żaby
re re kum kum, re re kum kum,
rajcoway jak te baby
re re kum kum bęc.

Jedna drugiej żabie płacze
re re kum kum, re re kum kum,
"Już jej nigdy nie zobaczę"
re re kum kum bęc.

Z tego taki morał mamy
re re kum kum, re re kum kum
trzeba zawsze słuchać mamy
re re kum kum bęc


KWIECIEŃ


 

Wiosenne porządki
Opisujemy zjawiska atmosferyczne występujące wiosną
Opowiadamy własnymi słowami treść wysłuchanego utworu
Dostrzegamy różnice w szczegółach obrazków
Poznajemy nazwy i wygląd niektórych narzędzi ogrodniczych, bezpiecznie posługujemy się nimi
Uczestniczymy w grach logicznych
Składamy papier według wzoru
Rysujemy plan ogrodu
Rozpoznajemy rośliny uprawne i ich nasiona
Poznajemy, na czym polega pomiar długości, uczymy się mierzyć krokami’
Odgrywamy role w zabawach parateatralnych
Wyróżniamy sprzęty elektryczne spośród innych używanych w domu
Rozumiemy, że podczas korzystania ze sprzętów elektrycznych należy zachować szczególne bezpieczeństwo

 

Dzień i noc
Rozumiemy stałe następstwo dnia i nocy, przedstawiamy je w postaci graficznej
Orientujemy się w przestrzeni z punktu widzenia drugiej osoby
Grupujemy obrazki według określonych kryteriów
Nazywamy i rozpoznajemy niektóre zwierzęta żyjące w Polsce, wypowiadamy się na temat ich wyglądu i środowiska, w którym żyją
Rozpoznajemy znane piosenki po wysłuchaniu linii melodycznej
Dostrzegamy różnice w wyglądzie nieba w ciągu dnia i nocą
Dzielimy wyrazy na sylaby, uczestniczymy w zabawach artykulacyjnych
Składamy w całość obrazki pocięte na kilka części (bez wzoru)
Wykazujemy się odpornością emocjonalną, spokojnie czekamy na swojąkolej, łagodnie reagujemy w sytuacji przegranej, bawimy się zgodnie

 

Kodeks małego ekologa
Interesujemy się światem przyrody, rozumiemy, że nie wolno jej niszczyć
Rozumiemy, w miarę swoich możliwości, znaczenie Światowego Dnia Ziemi
Rozumiemy, że czynności dnia codziennego mogą wpływać na ochronę środowiska
Dysponujemy sprawnością rąk i koordynacją wzrokowo-ruchową niezbędną do obrysowywania szablonów
Wiemy, czym jest recykling
Prowadzimy obserwacje, bezpiecznie zachowujemy się podczas wycieczki
Poznajemy sposoby segregacji odpadów
Przeprowadzamy proste doświadczenia
Wiemy, jakie jest znaczenie wody w przyrodzie
Rozpoznajemy odgłosy przyrody
Uważnie słuchamy, pytamy o niezrozumiałe fakty, formułujemy dłuższe wypowiedzi w ważnych sprawach

 

Dbamy o zdrowie
Rozpoznajemy i nazywany przedmioty niezbędne do utrzymania higieny osobistej
Znamy schemat ciała człowieka – pokazujemy i nazywamy części ciał człowieka
Poznajemy niektóre czynności związane z gotowaniem
Nakrywamy do stołu i sprzątamy po sobie
Aktywnie uczestniczymy we wspólnych działaniach
Rozpoznajemy smak niektórych produktów spożywczych
Wskazujemy produkty zdrowe i niezdrowe – umiemy uzasadnić swój wybór
Rozwiązujemy zagadki
Rozumiemy konieczność systematycznego mycia zębów, poznajemy zasady prawidłowego mycia
Rozpoznajemy i nazywamy warzywa i owoce
Przygotowujemy (przy pomocy dorosłego) zdrowe kanapki/koreczki
Grupujemy przedmioty wg określonych kryteriów, prawidłowo podajemy liczbę przedmiotów i liczebność zbiorów
Układamy rymy do podanych słów
Piosenki
„Czyściutki domek mam”
1. Raz, dwa, trzy, dziś zamiatasz ty
Czyściutki domek mam, bo sprzątam w nim ja sam.
Miotełką zamiatam i kurze powymiatam.
Czyściutki domek mam, bo sprzątam w nim ja sam.

2. Raz, dwa, trzy, podłogę myjesz ty
Wiaderko wody mam, podłogę zmywam sam.
Dokładnie ją szoruję, następnie wypastuję.
Wiaderko wody mam, podłogę zmywam sam.

3. Raz, dwa, trzy, kurze ścierasz ty
Ściereczkę miękką mam i kurze ścieram sam.
Niczego nie pominę, szybciutko się uwinę.
Ściereczkę miękką mam i kurze ścieram sam 

MARZEC

 

1. Kim będę, gdy dorosnę?

 • współdziałamy w zespole
 • słuchamy tekstów literackich i chętnie wypowiadamy się na ich temat
 • chętnie uczestniczymy w rozmowach, prowadzimy dialogi
 • jesteśmy ciekawi świata i ludzi
 • ćwiczymy równowagę i umiejętność rzutu i łapania
 • znamy nazwy wybranych zawodów i związanych z nimi czynności
 • potrafimy identyfikować przedmioty z właściwym zawodem
 • wykazujemy się spostrzegawczością, doskonalimy percepcję wzrokową
 • odczytujemy kolejność zdarzeń, przewidujemy skutki różnych niebezpiecznych zachowań
 • doskonalimy percepcję
 • przeliczamy, dodajemy i odejmujemy w zakresie 5
 • słuchamy w skupieniu muzyki odtwarzanej z nagrań
 • tańczymy zgodnie z dźwiękami muzyki

2. Bawimy się kolorami

 • opowiadamy własnymi słowami treść obrazków
 • potrafimy nazwać aktualną porę roku i opisać słownie jej cechy charakterystyczne
 • dostrzegamy prawidłowości i zależności między zjawiskami w najbliższym otoczeniu
 • uważnie słuchamy opowiadań i zadajemy pytania do jich treści
 • bierzemy udział w zabawach słownych
 • rozpoznajemy i nazywamy podstawowe kolory i kolory tęczy
 • dostrzegamy różne odcienie danego koloru
 • liczymy wymieniając liczebniki w poprawnej kolejności
 • grupujemy przedmioty według określonych kryteriów
 • ćwiczymy sprawnością rąk oraz koordynację wzrokowo -ruchową potrzebną do rysowania po śladzie
 • oglądamy obrazy wybitnych malarzy
 • dostrzegamy szczegóły przedstawione na obrazie i zadajemy pytania z nim związane
 • sprzątamy po zakończonej pracy
 • wykonujemy zadania zgodnie z instrukcją
 • chętnie uczestniczymy w zabawach ruchowych
 • mówimy poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym

3. Szukamy wiosny

 • bawimy się zgodnie z innymi dziećmi, przestrzegamy reguł zabawy
 • opowiadamy własnymi słowami treść obrazków
 • interesujemy się otaczającym światem przyrody
 • dostrzegamy zmiany w przyrodzie w związku ze zmianą pór roku
 • poznajemy i opisujemy niektóre zjawiska atmosferyczne występujące wiosną
 • śpiewamy piosenki
 • rozpoznajemy odgłosy przyrody i umiemy je naśladować
 • akompaniujemy z wykorzystaniem instrumentu muzycznego
 • nazywamy ptaki przylatujące wiosną
 • współpracujemy przy wykonywaniu zbiorowych prac
 • przewidujemy, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach
 • podajemy wynik dodawania i odejmowania
 • rozwiązujemy proste zadania matematyczne
 • aktywnie uczestniczymy w ćwiczeniach ortofonicznych utrwalających prawidłową wymowę głosek

4. Malujemy pisanki

 • nazywamy zjawiska atmosferyczne i przyporządkowujemy im ustalone symbole
 • słuchamy uważnie opowiadania i zadajemy pytania do jego treści, dostrzegamy elementy humorystyczne
 • poznajemy wytwory artystyczne związane ze świętami
 • inscenizujemy opowiadanie z wykorzystaniem prostych rekwizytów
 • poznajemy niektóre tradycje związane ze świętami wielkanocnymi
 • rozumiemy, że ważne jest uczestniczenie w uroczystościach rodzinnych,
 • składamy elementy w całość, bez korzystania ze wzoru - obrazki pocięte na cztery lub więcej części i zawierające wiele szczegółów
 • odczuwamy radość z wykonanej pracy, okazujemy radość i satysfakcję ze wspólnego działania
 • śpiewamy piosenki
 • regulujemy długość i natężenie fazy wdechu i wydechu
 • prawidłowo podajemy liczbę przedmiotów i liczebność zbioru  rozróżnia liczenie błędne od poprawnego • grupuje przedmioty według określonych kryteriów • umie wykonywać zadania zgodnie z instrukcją • współpracuje przy wykonywaniu zbiorowych prac • tworzy kompozycje z wykorzystaniem różnych technik plastycznych • potrafi wypowiadać się na temat swojej pracy i pracy kolegów

5. Poznajemy instrumenty

 • stosujemy w wypowiedziach poznane wyrazy dotyczące opisu pogody oraz stosujemy odpowiednie symbole zjawisk atmosferycznych
 • aktywnie uczestniczymy w zabawach twórczych
 • zgłaszamy oryginalne pomysły rozwiązania problemu
 • rozpoznajemy i nazywamy wybrane instrumenty muzyczne
 • rozpoznajemy brzmienie wybranych instrumentów muzycznych
 • uważnie słuchamy zdania innych oraz spokojnie przedstawiamy swoje sądy i opinie
 • opowiadamy treść swoich rysunków, tworząc kilkuzdaniowe wypowiedzi
 • sprawnie posługujemy się przyborami kreślarskimi – prawidłowo trzymamy kredkę
 • rozpoznajemy dźwięki z otoczenia oraz określamy ich charakter
 • wskazujemy kierunek pochodzenia dźwięku
 • odwzorowujemy proste wzory zgodnie z podanym rytmem
 • śpiewamy piosenki
 • przestrzegamy zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się narzędziami do manipulowania i cięcia
 • samodzielnie przeprowadzamy proste doświadczenia

 

PIOSENKI


"Kim chcę być"

1.Ja chcę być lekarką!
A ja piosenkarką!
Ja chce być piłkarzem!
A ja marynarzem!
Ja chcę być dentystą!
A ja maszynistą!
Ja chcę być aktorką!|
A ja dyrektorką!

 

Ref.: Płyną marzenia
jak białe ptaki,
marzą dziewczynki,
marzą chłopaki!
Kiedy się marzy,
to coś się zdarzy!
A bez marzenia
nic się nie zmienia!

 

2. Ja chcę być górnikiem!
A ja podróżnikiem!
Ja chce być pisarką!
Ja chcę być kucharką!
Ja chcę w kosmos latać!
A ja muchy łapać!
Ja chcę być krawcową!
No a ja – królową!

 

"Nie śpijcie, kiedy wiosna"

1.Wiosna biega po łące,
deszczem trawy podlewa,
popędza kwiaty, by rosły,
otwiera liście na drzewach.

ref. To słońcem błyśnie, to deszczem pryśnie,
to śniegiem sypnie, to wiatrem świśnie.
Nie śpijcie, kiedy wiosna,
nie spijcie, kiedy wiosna!

2.Wstańcie, śpiochy zimowe,
spicie smacznie jak susły,
kubeł wody na głowę,
brzuch napełnijcie pusty!

3.Wiosna biega po lesie,
budzi śpiące zwierzęta,
śpiewy ptaków niesie,
wiosna o wszystkim pamięta.


 

LUTY


1. LUBIMY SIĘ ŚMIAĆ

 • Rozumiemy konieczność utrzymywania porządku
 • Wiemy, że bałagan może być przyczyną wypadków
 • Orientujemy się w kierunkach przestrzennych: na prawo, na lewo, wyżej, niżej, dalej, bliżej
 • Dodajemy, odejmujemy, przeliczamy elementy
 • Używamy liczebników głównych i porządkowych
 • Odtwarzamy rytmy
 • Zmieniamy ruch zgodnie z muzyką
 • Rozwijamy sprawność manualną
 • Formułujemy proste zdania,
 • Jesteśmy sprawni ruchowo
 • Śpiewamy piosenki
 • Skupiamy uwagę na działaniu
 • Współdziałamy w zespole,
 • Przestrzegamy ustalonych norm i zasad

2. KARNAWAŁOWE STROJE

 • Dostrzegamy elementy humorystyczne w opowiadaniu
 • Opowiadamy na pytania związane z treścią utworu literackiego
 • W skupieniu słuchamy muzyki poważnej
 • Rozwiązujemy zagadki słowne
 • Układamy kompozycje z mozaiki geometrycznej
 • Wznosimy konstrukcje z klocków
 • Aktywnie uczestniczymy w zabawach słownych
 • Powtarzamy improwizacje ruchowe
 • Przestrzegamy reguł zabawy
 • Posługujemy się rekwizytami w ćwiczeniach
 • Śpiewamy znane piosenki
 • Odczytujemy przepis kulinarny przedstawiony za pomocą symboli
 • Opowiadamy treść obrazków, określając ich szczegóły
 • Wypowiadamy się na temat czynności codziennych członków rodziny.

3-4 tydzień temat feryjny


Wiersz

Karnawał D. Gellner

 

Już Karnawał włożył maskę,

Drzwi otworzył z hukiem z trzaskiem!

Wpadł jak wicher do pokoju.

W czym?

W karnawałowym stroju!

-Cześć!

Przybiegłem w odwiedziny!

Mam wstążeczki i cekiny,

Nut wesołych dwie kieszenie

I do tańca ZAPROSZENIE!STYCZEŃ

 

Bajki, baśnie, bajeczki

 • Mówimy o swoich potrzebach i emocjach
 • Dostrzegamy układy rytmiczne i potrafimy je kontynuować
 • Próbujemy kreślić linie ciągłe w granicach konturu
 • Współdziałamy w sytuacjach zadaniowych
 • Dostrzegamy różnice w wyglądzie przedmiotów
 • Stosujemy w wypowiedziach poprawne formy artykulacyjne, gramatyczne
 • Dostrzegamy różnice w fakturach przedmiotów
 • Chętnie przeglądamy książeczki
 • Kreślimy linie płynnymi ruchami na dużych płaszczyznach
 • Rozpoznajemy i nazywamy proste figury geometryczne
 • Zapamiętujemy treść obrazków po krótkiej ekspozycji
 • Śpiewamy piosenki
 • Odgrywamy role w zabawach parateatralnych, posługujemy się mową, mimiką, ruchem, gestem
 • Wymieniamy liczebniki w poprawnej kolejności
 • Poznajemy i stosujemy wyrazy związane z książką: autor, ilustrator, okładka, drukarz, drukarnia
 • Określamy kierunki: w prawo, w lewo, w górę, w dół

Tropy na śniegu

 • Rozpoznajemy odgłosy otoczenia
 • Wybieramy obrazki według podanych kryteriów
 • Dostosowujemy ruch ciała do rytmu słyszanej muzyki
 • Ilustrujemy muzykę ruchem
 • Opisujemy zjawiska atmosferyczne występujące zimą
 • Wypowiadamy się na temat pracy swojej i kolegów
 • Rozumiemy przyczynę i skutek określonych działań
 • Utrzymujemy porządek w swoim otoczeniu
 • Aktywnie uczestniczymy w ćwiczeniach ortofonicznych
 • Uważnie słuchamy krótkich utworów literackich i zadajemy pytania do treści
 • Utrwalamy prawidłową wymowę głosek
 • Sprawnie łapiemy i rzucamy piłkę do innych
 • Stosujemy poprawnie określenia wielkości: mały, duży, średni

Prezenty dla babci i dziadka

 • Okazujemy szacunek osobom starszym
 • Dostrzegamy potrzeby innych członków rodziny
 • Zadajemy pytania i prowadzimy dialogi
 • Utrzymujemy prawidłową postawę podczas stania, siedzenia, skakania
 • Odczuwamy radość i przyjemność z przygotowania upominków dla najbliższych
 • Opisujemy wygląd swoich dziadków – budujemy dłuższe wypowiedzi
 • Sprawnie posługujemy się techniką plastyczną – malowanie farbami
 • Aktywnie włączamy się w zabawę z innymi
 • Stosujemy formy grzecznościowe podczas składania życzeń
 • Wykonujemy kompozycje z papieroplastyki
 • Uzupełniamy rysunki o brakujące szczegóły
 • Wierzymy w własne możliwości, przezwyciężamy nieśmiałość
 • Poznajemy tradycyjne zabawy z dawnych lat
 • Przestrzegamy reguł społecznych, reagujemy na prośby i polecenia

Karnawałowe stroje

 • Opowiadamy treść obrazków, określając ich szczegóły
 • Dostrzegamy elementy humorystyczne w opowiadaniu
 • Odpowiadamy na pytania związane z treścią utworu literackiego
 • W skupieniu słuchamy muzyki poważnej
 • Rozwiązujemy zagadki słowne
 • Układamy kompozycje z mozaiki geometrycznej
 • Wznosimy konstrukcje z klocków
 • Tworzymy dekorację klasy
 • Aktywnie uczestniczymy w zabawach słownych
 • Powtarza improwizacje ruchowe
 • Przestrzegamy reguł zabawy
 • Posługujemy się rekwizytami w ćwiczeniach
 • Śpiewamy znane piosenki
 • Odczytujemy przepis kulinarny przedstawiony za pomocą symboli
 • Wypowiadamy się na temat czynności codziennych członków rodziny

Wiersz

Babcia i dziadziuś

Moja babcia piecze ciasto,

Takie smaczne, że o jej.

Smaży pyszne konfitury

i najsłodszy robi krem.

 

Chodzi ze mną na spacery

czy to słońce, czy to deszcz.

Razem z babcią jest mi dobrze,

bo najlepszą babcią jest.

 

Kiedy robię jakąś psotę,

gdy rodzice skrzyczą mnie,

To mój dziadziuś mi wybaczy

i przytuli mocno mnie.

 

Potem weźmie na kolana

i opowie bajek sto,

Bo mój dziadziuś jest wspaniały

i dlatego kocham go.


Życzenia

Moja Babunia najlepsza w świecie,
wszystkim wam powiem, bo wy nie wiecie.
Ja Babcię kocham, ściskam za szyję,
niech będzie zdrowa i sto lat żyje!

 

Dziś Dzień Dziadka, nie psocimy,
tylko dobrze Ci życzymy.
Ty wybronisz nas od draki
bośmy małe rozrabiaki.
Całujemy Cię serdecznie,
żyj nam Dziadku długo wiecznieGRUDZIEŃ

Mikołaju czekamy

 • Aktywne uczestniczymy w ćwiczeniach ortofonicznych utrwalających prawidłową wymowę głosek
 • Konstruujemy prostą grę matematyczną
 • Liczymy, wymieniając liczebniki w poprawnej kolejności
 • Przestrzegamy reguł gry czerpiemy radość ze wspólnej zabawy
 • Spokojnie czekamy na swoją kolej, łagodnie reagujemy w sytuacji przegranej, umiemy pogratulować koledze/koleżance wygranej
 • Tworzymy proste opowiadania według podanych reguł, zachowując kolejność wydarzeń
 • Poznajemy drogę listu od nadawcy do adresata -  tworzymy listy

 

Porządkami czas się  zająć, goście zaraz przybywają

 • Rozwijamy poczucie odpowiedzialności za porządek i czystość w najbliższym otoczeniu
 • Pogłębiamy uczucia przywiązania do rodziny, potrzeby niesienia pomocy na miarę możliwości;
 • Wielozmysłowowo poznajemy otaczający świat (węch, dotyk);
 • Doskonalimy wypowiedzi ustne, prezentojemy własne doświadczenia i własny punkt widzenia
 • Zaangażujemy się w czynności prospołeczne.

Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł - witamy zimę

 • Uwrażliwiamy się na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu
 • Doskonalimy umiejętność wypowiedzi oraz bogacimy słownik czynnego
 • Wzbogacamy wiedzę przez przeprowadzanie doświadczeń i zabawy badawcze;
 • Poznajemy wybrane utwory literatury dla dzieci
 • Tworzymy prace plastyczne inspirowane słowem mówionym

W całym domu pachnie lasem, to już  święta są za pasem

 • Wielozmysłowo poznajemy poznawania otaczający świat (dotyk, węch);
 • Poznajemy tradycje świąt Bożego Narodzenia;
 • Wdrażamy się do estetycznego wykonywania ozdób choinkowych, bierzemy czynny udział w dekoracji drzewka świątecznego i sali;
 • Integrujemy dzieci i ich rodziny z przedszkolem przez uczestnictwo w uroczystości
 • przełamujemy obawę przez występami, doskonalimy pamięć

 

Piosenki

 

KOLĘDNICY

(na melodię „Pójdzmy wszyscy do stajenki”)

 

Choć na dworze mroźna zima,

śnieżek sypie i mróz trzyma.

My się zimy nie boimy

i z kolędą przychodzimy.

My się zimy nie boimy

i z kolędą przychodzimy.

 

Gwiazdka nas przywiodła do was.

Czy lubicie kolędować?

Bo z kolędą przychodzimy,

zdrowia szczęścia wam życzymy.

Bo z kolędą przychodzimy,

zdrowia szczęścia wam życzymy

 

 

"SPOJRZAŁY ANIOŁKI"

 

Spojrzały aniołki w niebieski kalendarz –

czas zrobić porządki, zbliżają się święta.

Pościągały pościel z łóżek

i wyniosły na podwórze,

i te małe, i te duże,

każdy wielki zuch

 

Ref. La, la, la.........

 

Dziwili się ludzie  cóż to z nieba leci?

Starsi nie wiedzieli, ale wiedzą dzieci

śnieg z poduszek wytrzepały

te aniołki, duży z małym,

gdy trzepaczki na podwórku

poszły dzisiaj w ruch.