Misie Pysie    Jagódki    Słoneczka    Smerfy    Dobre duszki


 

 
ROK PRZEDSZKOLNY 2016/2017

Nauczycielki: Barbara Chmielecka, Jolanta Najmrodzka

 

PAŹDZIERNIK

 

TEMATY TYGODNIOWE:


1.W zdrowym ciele, zdrowy duch

 • Rozumiemy, że dbanie o zdrowie łączy się z właściwym odżywianiem, ruchem i ubieraniem się właściwie do pogody
 • Doskonalimy sprawność fizyczną (skoczność, szybkość, zwinność i siłę) oraz celność
 • Wykonujemy zbiorowe prace plastyczne
 • Właściwie reagujemy na polecenia nauczyciela
 • Budujemy poprawnie zdania
 • Uważnie wysłuchujemy tekstów literackich
 • Wyodrębniamy słowa w zdaniu
 • Wypowiadamy się na dany temat, uzasadniamy swój wybór
 • Dokonujemy analizy i syntezy sylabowej, przeliczamy sylaby w wyrazie
 • Rozwijamy koncentrację uwagi i logiczne myślenie
 • Rozwijamy sprawność grafomotoryczną podczas rysowania w tunelu i po śladzie
 • Poszerzamy wiedzę na temat profilaktyki zdrowotnej, zasad zdrowego żywienia
 • Kształtujemy odporność emocjonalną na niepowodzenia i przegraną
 • Doskonalimy umiejętność przeliczania

2. Jesienią parku

 • Utrwalamy nazwy kolorów i eksperymentujemy z kolorami
 • Rozwijamy analizę słuchową
 • Rozpoznajemy i nazywamy literę P, p, odwzorowujemy je wg wzoru
 • Czytamy globalnie „parasol”
 • Poszerzamy wiedzę na temat różnych ekosystemów
 • Poznajemy czym są skarby jesieni
 • Klasyfikujemy przedmioty ze względu na jedną cechę
 • Orientujemy się na kartce papieru (góra, dół, prawa i lewa strona)
 • Uczestniczymy w zabawach muzyczno-ruchowych
 • Tniemy nożyczkami po linii
 • Poznajemy drzewa parkowe i ich owoce
 • Doskonalimy umiejętność budowania zdań i przeliczania wyrazów w zdaniu
 • Rozwijamy wyobraźnię plastyczną
 • Rozwijamy odporność podczas zabaw na świeżym powietrzu
 • Znamy i stosujemy określone w kodeksie grupowym normy

3. Jesienią w lesie

 • Rozwijamy umiejętności grafomotoryczne - rysujemy po śladzie
 • Budujemy poprawne gramatycznie odpowiedzi na pytania
 • Kształtujemy orientację przestrzeni
 • Posługujemy się liczebnikami porządkowymi w zakresie czterech
 • Rozwijamy umiejętność cięcia wzdłuż linii
 • Posługujemy się określeniami „najpierw, potem, na końcu”
 • Czytamy globalnie wyraz „las”
 • Współdziałamy w parach podczas tańców i pląsów
 • Rozwijamy szybkość reakcji na zamianę tempa w muzyce
 • Poszerzamy zasób słownika o nazwy instrumentów
 • Rozróżniamy instrumenty na podstawie ich dźwięków
 • Dostrzegamy i wskazujemy sekwencje rytmiczne
 • Rozwijamy orientację przestrzeni
 • Rozwijamy percepcję wzrokową poprzez malowanie
 • Rozpoznajemy i nazywamy literę L, l, odwzorowujemy je wg wzoru
 • Bawimy się zgodnie, reagujemy na prośby i polecenia nauczyciela
 • Przeliczamy dźwięki i odzwierciedlamy je na zbiorach zastępczych
 • Wiemy co to jest dżungla

4. Przygotowania do zimy

 • Rozwijamy umiejętność budowania poprawnych wypowiedzi , koncentrujemy się na wypowiedziach innych
 • Usprawniamy narządy mowy
 • Utrwalamy znaczenie pojęcia „szereg
 • Rozumiemy pojęcie "zapasy"
 • Poszerzamy słownik czynny o pojęcia „najniżej, najwyżej środku”
 • Rozwijamy sprawność manualną podczas malowania, cięcia i klejenia
 • Kształtujemy poczucie odpowiedzialność za powierzone zadanie
 • Dzielimy się swoimi spostrzeżeniami, przełamujemy nieśmiałość
 • Doskonalimy umiejętność posługiwania się liczebnikiem porządkowym „pierwszy”
 • Czerpiemy radość ze wspólnej zabaw
 • Kształtujemy umiejętność określania dwóch cech przedmiotów jednocześnie
 • Rozwijamy orientację przestrzeni i szybką reakcję na sygnał
 • Kształtujemy koordynację ruchową w zakresie dużej motoryki
 • Gramy scenki dramowe
 • Kształtujemy umiejętność współdziałania w zespole
 • Rozpoznajemy i nazywamy literę G, g
 • Czytamy globalnie „gra”
 • Rozwijamy umiejętność wypowiadania się na swój temat w formie plastycznej
 • Dostrzegamy zmiany w otoczeniu w zawiązku z porą roku
 • Rozwijamy poczucie rytmu
 • Wskazujemy nazwy przedmiotów rozpoczynających się określoną głoską

 

PIOSENKA

 

Jesienny walczyk

1. W sadach jabłka malowane i pachnące gruszki,

Już do sadu przyleciały małe jemiołuszki.

 

Ref. Wieje wietrzyk raz dwa trzy, jesienny walczyk.

 

2. Dzikie gęsi wielkim kluczem lato zamykają,

Gubią w locie szare piórka i głośno gęgają.

 

3. W lesie rosną borowiki kurki i maślaki,

Z parku liście kolorowe niosą przedszkolaki.

 

WIERSZ

 

Idzie, idzie Pani Jesień,

różne dary w koszu niesie.

Ma tam liście, piękne, nowe,

bardzo barwne kolorowe.

 

I kasztany, i żołędzie,

rozsypuje wszędzie, wszędzie.

I też niesie jarzębinę na korale

dla dziewczynek!

 

Wszystko piękne jest i nowe,

i czerwone, i brązowe,

no i żółte, oczywiście,

i jest wszędzie uroczyście!


WRZESIEŃ

Kochane Słoneczka!

To już trzeci wspólny rok pełen dobrej zabawy, współpracy i nauki.

Cieszymy się na to spotkanie z Wami i Waszymi Rodzicami.

Wiemy już o sobie i otaczającym świecie bardzo wiele, ale każdy dzień w przedszkolu

to nowe wyzwania i niespodzianki

Jesteście gotowi?

To ruszamy! Ku przygodzie!

Tematy tygodniowe:


1. W PRZEDSZKOLU

 • poznajemy nową salę i zabawki, poznajemy przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń
 • przypominamy zasady i normy panujące w naszej grupie
 • budujemy życzliwą atmosferę
 • ustalamy zasady dyżurów
 • nawiązujemy i wzmacniamy relacje, koncentrujemy uwagę na drugiej osobie
 • odczytujemy globalnie własne imiona
 • kształtujemy umiejętność malowania farbami na dużym formacie
 • zwracamy uwagę na prawidłową postawę ciała
 • śpiewamy piosenki i pląsy
 • reagujemy na sygnały słowne i dźwiękowe
 • określany nastroje na podstawie obrazków
 • kreślimy ukośne linie po śladzie
 • porównujemy obiekty
 • odgrywamy scenki dramowe
 • stosujemy pojęcia nad, pod, obok, za
 • wnioskujemy i przewidujemy skutki pewnych zachowań
 • współpracujemy podczas wykonywania prac plastycznych
 • reagujemy na słowa i gesty nauczyciela

2. MOJA MIEJSCOWOŚĆ

 • kształtujemy właściwe nawyki higieniczne
 • uważnie słuchamy tekstów literackich
 • próbujemy zapamiętać własny adres
 • używamy prawidłowych określeń opisujących dom i mieszkanie
 • rozpoznajemy i nazywamy figury geometryczne (koło, trójkąt, kwadrat)
 • kolorujemy figury geometryczne według podanego kodu
 • przestrzegamy ustalonych zasad
 • różnicujemy domy na wsi i w mieście
 • wykonujemy makietę miasta
 • ćwiczymy spostrzegawczość
 • ćwiczymy pamięć słuchową
 • przeliczamy elementy na obrazku,
 • utrwalamy zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy, stosujemy te zasady w praktyce i bezpiecznie poruszamy się po drogach
 • rozwijamy sprawność motoryczną, ćwiczymy rzuty do celu
 • dzielimy wyrazy na sylaby, określamy ilość sylab
 • rozwiązujemy zagadki o tematyce związanej z ruchem drogowym
 • zapoznajemy się z rolą policjanta
 • wykazujemy się odpowiednim stosunkiem do osób dorosłych

3. JA, TY I ŚRODOWISKO

 • rozpoznajemy części ciała i nazywamy je
 • wyróżniamy głoskę „u” w nagłosie
 • lepimy z plasteliny postać człowieka
 • odwzorowujemy rytmy dwu i trzyelementowe
 • zapoznajemy się z pojęciem „zmysł”
 • rozwijamy koordynację wzrokowo-ruchową
 • tańczymy i śpiewamy
 • ryzujemy linie po śladzie
 • kształtujemy umiejętność posługiwania się numerami alarmowymi
 • wycinamy i składamy obrazki
 • kształtujemy umiejętność rysowania po śladzie
 • klasyfikujemy przedmioty służące do utrzymywania higieny
 • bierzemy udział w akcji sprzątania świata – kształtujemy postawę ekologiczną
 • właściwie reagujemy na polecenia i prośby nauczyciela

4. DARY JESIENI NA TALERZU

 • nazywamy i rozpoznajemy warzywa i owoce
 • wykonujemy prace porządkowe w przedszkolnym ogrodzie
 • lepimy z masy solnej
 • idziemy na wycieczkę do sklepu/straganu z warzywami i owocami
 • łączymy warzywa w pary, określamy wielkość warzyw w parach
 • przeliczamy wyrazy w zdaniu
 • układamy zdania do ilustracji
 • zwracamy uwagę na zmiany zachodzące w przyrodzie
 • wyjaśniamy pojęcie „owoce egzotyczne”
 • sprawnie dokonujemy analizy i syntezy sylabowej
 • wysłuchujemy głoskę „o” w nazwach przedmiotów
 • wyszukujemy w gazetach litery „O” „o”
 • śpiewamy piosenki
 • określamy smak, zapach, twardość warzyw, degustujemy nowe warzywa i owoce


ROK PRZEDSZKOLNY 2015/2016


Nauczycielki: Jolanta Najmrodzka, Barbara Chmielecka


CZERWIEC


Zapraszamy na spotkanie z rodzicami

13 czerwca (poniedziałek) godz. 16.30

 1. Dzień Dziecka
 • współdziałamy w zespole
 • nazywamy swoje uczucia
 • słuchamy tekstów literackich i wypowiadamy się na ich temat
 • poznajemy prawa dzieci i szanujemy je
 • wykazujemy się koordynacją wzrokowo-ruchową
 • znamy i rozumiemy pojęcie długości, mierzymy, porównujemy długości
 • odtwarzamy różne formy i kształty, tworzymy kompozycje według określonych reguł
 • ćwiczymy celność rzutu
 • wykazujemy się sprawnością manualną
 • dzielimy wyrazy na sylaby
 • przestrzegamy ustalonych zasad
 1. Co w trawie piszczy?
 • ćwiczymy mięśnie narządów mowy
 • rozwiązujemy zagadki słowne
 • interesujemy się życiem zwierząt
 • wykonujemy proste doświadczenia
 • rozpoznajemy i nazywamy zjawiska atmosferyczne
 • zadajemy pytania, poszukujemy odpowiedzi
 • rozwijamy wrażliwość dotykową
 • przełamujemy nieśmiałość
 • poszerzamy zasób słownictwa czynnego
 • doskonalimy sprawność motoryczną i fizyczną
 • odzwierciedlamy rzeczywistość formie plastycznej
 • wykazujemy się odpornością emocjonalną w nowych i trudnych sytuacjach (cierpliwie czekamy na swoją kolej, łagodnie reagujemy w sytuacji przegranej)
 • doskonalimy orientację przestrzeni, stosujemy określenia (w prawo, w lewo, w bok, do przodu, do tyłu)
 • porządkujemy przedmioty rosnąco i malejąco
 • właściwie zachowujemy się na placu zabaw
 1. Bezpieczne wakacje
 • wykazujemy się kreatywnością
 • dbamy o zdrowie swoje i innych
 • aktywnie uczestniczymy w zabawach artykulacyjnych
 • znamy i rozumiemy pojęcie „wysypisko śmieci”
 • poznajemy zasady postępowania w obliczu niebezpieczeństwa (powiadamianie dorosłych, telefony alarmowe)
 • grupujemy obiekty wg określonego kryterium
 • poprawnie przeliczamy, odróżniamy liczenie błędne od poprawnego
 • planujemy i organizujemy własną pracę
 • właściwie reagujemy na zmianę tempa w muzyce
 • projektujemy kompozycje przestrzenne
 • dostrzegamy zmiany w przyrodzie w związku z nadchodzącym latem
 1. Pożegnanie przedszkola
 • wyrażamy emocje mimiką i ruchem
 • uczestniczymy w zabawach słownych i muzycznych
 • poznajemy różne regiony Polski i próbujemy umiejscowić je na mapie
 • układamy zdania i dzielimy je na wyrazy
 • ćwiczymy percepcję wzrokową
 • swobodnie wypowiadamy się na określony temat
 • odpowiednio zachowujemy siew różnych sytuacjach społecznych
 • znamy swój adres zamieszkania

 

PIOSENKA

 

Jesteśmy żaby, aby, aby

jesteśmy mokre, okre, okre

mieszkamy w błocie, ocie, ocie

i się chowamy, gdy jest bociek.

 

Jesteśmy żaby, aby, aby

jesteśmy mokre, okre, okre

zjadamy muchy, uchy, uchy

i mamy bardzo grube brzuchy!

 

A my bociany, any, any

apetyt mamy, amy, amy

wolno chodzimy, imy, imy

lecz każdą żabę zobaczymy.

 

A my bociany, any, any

apetyt mamy, amy, amy

a nasze dzioby, oby, oby

na żaby mają dziś sposoby.MAJ

1. Królik Pampiś - orędownik czystych zębów

 • rozwijamy aktywność poznawczą
 • kształtujemy nawyk systematycznego mycia zębów
 • rozumiemy konieczność dbania o higienę jamy ustnej
 • uczymy się prawidłowego szczotkowania
 • rozwijamy zmysł dotyku i węchu
 • doskonalimy sprawność manualną
 • rozwijamy aktywność twórczą poprzez stosowanie technik twórczego myślenia
 • dzielimy się własną wiedzą
 • czerpiemy radość ze wspólnej zabawy
 • potrafimy wyrażać swoje emocje
 • przestrzegamy reguł społecznych
2. Na wiejskim podwórku
 • poznajemy życie zwierząt gospodarskich
 • nazywamy i rozpoznajemy wybrane zwierzęta i wydawane przez nie odgłosy
 • prawidłowo używamy liczebników porządkowych
 • omawiamy ilustracje
 • poprawnie nazywamy obserwowane rzeczy i zjawiska
 • budujemy zdania, prawidłowo zadajemy pytania
 • kategoryzujemy przedmioty ze względu na określoną cechę
 • przewidujemy konsekwencje własnych zachowań
 • przestrzegamy ustalnych norm społecznych
 • łączymy przyczynę ze skutkiem
 • jesteśmy spostrzegawczy, dostrzegamy regularność w prostych układach, dostrzegamy różnice
 • wypowiadamy się za pomocątechnik plastycznych
 • wykazujemy spontaniczność ruchową do muzyki, śpiewamy i tańczymy
 • orientujemy się w kierunkach przestrzennych
 • przelczamy elementy zbioru
3. Zwierzęta w ZOO
 • interesujemy się pisaniem i czytaniem
 • z uwagą słuchamy tekstu literackiego, zadajemy pytania
 • wykazujemy zainteresowanie światem przyrody
 • budujemy dłuższe wypowiedzi na określony temat
 • rozpoznajemy i nazywamy wybrane zwierzęta egzotyczne
 • rozumiemy koniecznosć ochrony niektórych gatunków zwierząt
 • kształtujemy postawę wrażliwości na potrzeby zwierąt
 • rozumiemy zagrożenie zwiazane z obcowaniem z dzikimi zwierzętami
 • właściwie zachowujemy siena placu zabaw, stosujemy sie do poleceń nauczyciela
 • wykonujemy ćwiczenia według instrukcji i pokazu
 • doskonalimy sprawność manualną
4. Zabawy z mamą
 • dostrzegamy piękno i emocje, jakie wyraża utwór literacki
 • potrafimy wyrażać uczucia wobec najbliższych w różny sposób (gestem, słowem, podarunkiem)
 • planujemy i organizujemy własną pracę
 • samodzielnie badamy produkty spożywcze i eksperymentujemy z ich mieszaniem i łączeniem,
 • przestrzegamy ustalonych zasad zachowania podczas zajęć kulinarnych
 • doskonalimy sprawność narządów artykulacyjnych
 • przełamujemy własną nieśmiałość, budujemy poczucie własnej wartości
 • rozumiemy pojęcie "rodzina", rozumiemy rolę mamy w rodzinie
 • swobodnie wypowiadamy się na określony temat
 • współpracujemy przy wspólnym zadaniu
 • rozwijamy sprawność ruchową, poruszamy się w przestrzeni według instrukcji
 • przestrzegamy ustalonych zasad, reagujemy na prośby i polecenia nauczyciela
 • kulturalnie zachowujemy się podczas występów

PIOSENKI

Była sobie żabka mała
re re kum kum, re re kum kum,
która mamy nie słuchała
re re kum kum bęc.

Na spacery wychodziła
re re kum kum, re re kum kum,
innym żabkom się dziwiła
re re kum kum bęc.

Ostrzegała ją mamusia
re re kum kum, re re kum kum,
by zważała na bociusia
re re kum kum bęc.

Przyszedł bociek niespodzianie
re re kum kum, re re kum kum,
i zjadł żabke na śniadanie
re re kum kum bęc.

A na brzegu stare żaby
re re kum kum, re re kum kum,
rajcoway jak te baby
re re kum kum bęc.

Jedna drugiej żabie płacze
re re kum kum, re re kum kum,
"Już jej nigdy nie zobaczę"
re re kum kum bęc.

Z tego taki morał mamy
re re kum kum, re re kum kum
trzeba zawsze słuchać mamy
re re kum kum bęc


KWIECIEŃ


 

Wiosenne porządki
Opisujemy zjawiska atmosferyczne występujące wiosną
Opowiadamy własnymi słowami treść wysłuchanego utworu
Dostrzegamy różnice w szczegółach obrazków
Poznajemy nazwy i wygląd niektórych narzędzi ogrodniczych, bezpiecznie posługujemy się nimi
Uczestniczymy w grach logicznych
Składamy papier według wzoru
Rysujemy plan ogrodu
Rozpoznajemy rośliny uprawne i ich nasiona
Poznajemy, na czym polega pomiar długości, uczymy się mierzyć krokami’
Odgrywamy role w zabawach parateatralnych
Wyróżniamy sprzęty elektryczne spośród innych używanych w domu
Rozumiemy, że podczas korzystania ze sprzętów elektrycznych należy zachować szczególne bezpieczeństwo

 

Dzień i noc
Rozumiemy stałe następstwo dnia i nocy, przedstawiamy je w postaci graficznej
Orientujemy się w przestrzeni z punktu widzenia drugiej osoby
Grupujemy obrazki według określonych kryteriów
Nazywamy i rozpoznajemy niektóre zwierzęta żyjące w Polsce, wypowiadamy się na temat ich wyglądu i środowiska, w którym żyją
Rozpoznajemy znane piosenki po wysłuchaniu linii melodycznej
Dostrzegamy różnice w wyglądzie nieba w ciągu dnia i nocą
Dzielimy wyrazy na sylaby, uczestniczymy w zabawach artykulacyjnych
Składamy w całość obrazki pocięte na kilka części (bez wzoru)
Wykazujemy się odpornością emocjonalną, spokojnie czekamy na swojąkolej, łagodnie reagujemy w sytuacji przegranej, bawimy się zgodnie

 

Kodeks małego ekologa
Interesujemy się światem przyrody, rozumiemy, że nie wolno jej niszczyć
Rozumiemy, w miarę swoich możliwości, znaczenie Światowego Dnia Ziemi
Rozumiemy, że czynności dnia codziennego mogą wpływać na ochronę środowiska
Dysponujemy sprawnością rąk i koordynacją wzrokowo-ruchową niezbędną do obrysowywania szablonów
Wiemy, czym jest recykling
Prowadzimy obserwacje, bezpiecznie zachowujemy się podczas wycieczki
Poznajemy sposoby segregacji odpadów
Przeprowadzamy proste doświadczenia
Wiemy, jakie jest znaczenie wody w przyrodzie
Rozpoznajemy odgłosy przyrody
Uważnie słuchamy, pytamy o niezrozumiałe fakty, formułujemy dłuższe wypowiedzi w ważnych sprawach

 

Dbamy o zdrowie
Rozpoznajemy i nazywany przedmioty niezbędne do utrzymania higieny osobistej
Znamy schemat ciała człowieka – pokazujemy i nazywamy części ciał człowieka
Poznajemy niektóre czynności związane z gotowaniem
Nakrywamy do stołu i sprzątamy po sobie
Aktywnie uczestniczymy we wspólnych działaniach
Rozpoznajemy smak niektórych produktów spożywczych
Wskazujemy produkty zdrowe i niezdrowe – umiemy uzasadnić swój wybór
Rozwiązujemy zagadki
Rozumiemy konieczność systematycznego mycia zębów, poznajemy zasady prawidłowego mycia
Rozpoznajemy i nazywamy warzywa i owoce
Przygotowujemy (przy pomocy dorosłego) zdrowe kanapki/koreczki
Grupujemy przedmioty wg określonych kryteriów, prawidłowo podajemy liczbę przedmiotów i liczebność zbiorów
Układamy rymy do podanych słów
Piosenki
„Czyściutki domek mam”
1. Raz, dwa, trzy, dziś zamiatasz ty
Czyściutki domek mam, bo sprzątam w nim ja sam.
Miotełką zamiatam i kurze powymiatam.
Czyściutki domek mam, bo sprzątam w nim ja sam.

2. Raz, dwa, trzy, podłogę myjesz ty
Wiaderko wody mam, podłogę zmywam sam.
Dokładnie ją szoruję, następnie wypastuję.
Wiaderko wody mam, podłogę zmywam sam.

3. Raz, dwa, trzy, kurze ścierasz ty
Ściereczkę miękką mam i kurze ścieram sam.
Niczego nie pominę, szybciutko się uwinę.
Ściereczkę miękką mam i kurze ścieram sam 

MARZEC

 

1. Kim będę, gdy dorosnę?

 • współdziałamy w zespole
 • słuchamy tekstów literackich i chętnie wypowiadamy się na ich temat
 • chętnie uczestniczymy w rozmowach, prowadzimy dialogi
 • jesteśmy ciekawi świata i ludzi
 • ćwiczymy równowagę i umiejętność rzutu i łapania
 • znamy nazwy wybranych zawodów i związanych z nimi czynności
 • potrafimy identyfikować przedmioty z właściwym zawodem
 • wykazujemy się spostrzegawczością, doskonalimy percepcję wzrokową
 • odczytujemy kolejność zdarzeń, przewidujemy skutki różnych niebezpiecznych zachowań
 • doskonalimy percepcję
 • przeliczamy, dodajemy i odejmujemy w zakresie 5
 • słuchamy w skupieniu muzyki odtwarzanej z nagrań
 • tańczymy zgodnie z dźwiękami muzyki

2. Bawimy się kolorami

 • opowiadamy własnymi słowami treść obrazków
 • potrafimy nazwać aktualną porę roku i opisać słownie jej cechy charakterystyczne
 • dostrzegamy prawidłowości i zależności między zjawiskami w najbliższym otoczeniu
 • uważnie słuchamy opowiadań i zadajemy pytania do jich treści
 • bierzemy udział w zabawach słownych
 • rozpoznajemy i nazywamy podstawowe kolory i kolory tęczy
 • dostrzegamy różne odcienie danego koloru
 • liczymy wymieniając liczebniki w poprawnej kolejności
 • grupujemy przedmioty według określonych kryteriów
 • ćwiczymy sprawnością rąk oraz koordynację wzrokowo -ruchową potrzebną do rysowania po śladzie
 • oglądamy obrazy wybitnych malarzy
 • dostrzegamy szczegóły przedstawione na obrazie i zadajemy pytania z nim związane
 • sprzątamy po zakończonej pracy
 • wykonujemy zadania zgodnie z instrukcją
 • chętnie uczestniczymy w zabawach ruchowych
 • mówimy poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym

3. Szukamy wiosny

 • bawimy się zgodnie z innymi dziećmi, przestrzegamy reguł zabawy
 • opowiadamy własnymi słowami treść obrazków
 • interesujemy się otaczającym światem przyrody
 • dostrzegamy zmiany w przyrodzie w związku ze zmianą pór roku
 • poznajemy i opisujemy niektóre zjawiska atmosferyczne występujące wiosną
 • śpiewamy piosenki
 • rozpoznajemy odgłosy przyrody i umiemy je naśladować
 • akompaniujemy z wykorzystaniem instrumentu muzycznego
 • nazywamy ptaki przylatujące wiosną
 • współpracujemy przy wykonywaniu zbiorowych prac
 • przewidujemy, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach
 • podajemy wynik dodawania i odejmowania
 • rozwiązujemy proste zadania matematyczne
 • aktywnie uczestniczymy w ćwiczeniach ortofonicznych utrwalających prawidłową wymowę głosek

4. Malujemy pisanki

 • nazywamy zjawiska atmosferyczne i przyporządkowujemy im ustalone symbole
 • słuchamy uważnie opowiadania i zadajemy pytania do jego treści, dostrzegamy elementy humorystyczne
 • poznajemy wytwory artystyczne związane ze świętami
 • inscenizujemy opowiadanie z wykorzystaniem prostych rekwizytów
 • poznajemy niektóre tradycje związane ze świętami wielkanocnymi
 • rozumiemy, że ważne jest uczestniczenie w uroczystościach rodzinnych,
 • składamy elementy w całość, bez korzystania ze wzoru - obrazki pocięte na cztery lub więcej części i zawierające wiele szczegółów
 • odczuwamy radość z wykonanej pracy, okazujemy radość i satysfakcję ze wspólnego działania
 • śpiewamy piosenki
 • regulujemy długość i natężenie fazy wdechu i wydechu
 • prawidłowo podajemy liczbę przedmiotów i liczebność zbioru  rozróżnia liczenie błędne od poprawnego • grupuje przedmioty według określonych kryteriów • umie wykonywać zadania zgodnie z instrukcją • współpracuje przy wykonywaniu zbiorowych prac • tworzy kompozycje z wykorzystaniem różnych technik plastycznych • potrafi wypowiadać się na temat swojej pracy i pracy kolegów

5. Poznajemy instrumenty

 • stosujemy w wypowiedziach poznane wyrazy dotyczące opisu pogody oraz stosujemy odpowiednie symbole zjawisk atmosferycznych
 • aktywnie uczestniczymy w zabawach twórczych
 • zgłaszamy oryginalne pomysły rozwiązania problemu
 • rozpoznajemy i nazywamy wybrane instrumenty muzyczne
 • rozpoznajemy brzmienie wybranych instrumentów muzycznych
 • uważnie słuchamy zdania innych oraz spokojnie przedstawiamy swoje sądy i opinie
 • opowiadamy treść swoich rysunków, tworząc kilkuzdaniowe wypowiedzi
 • sprawnie posługujemy się przyborami kreślarskimi – prawidłowo trzymamy kredkę
 • rozpoznajemy dźwięki z otoczenia oraz określamy ich charakter
 • wskazujemy kierunek pochodzenia dźwięku
 • odwzorowujemy proste wzory zgodnie z podanym rytmem
 • śpiewamy piosenki
 • przestrzegamy zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się narzędziami do manipulowania i cięcia
 • samodzielnie przeprowadzamy proste doświadczenia

 

PIOSENKI


"Kim chcę być"

1.Ja chcę być lekarką!
A ja piosenkarką!
Ja chce być piłkarzem!
A ja marynarzem!
Ja chcę być dentystą!
A ja maszynistą!
Ja chcę być aktorką!|
A ja dyrektorką!

 

Ref.: Płyną marzenia
jak białe ptaki,
marzą dziewczynki,
marzą chłopaki!
Kiedy się marzy,
to coś się zdarzy!
A bez marzenia
nic się nie zmienia!

 

2. Ja chcę być górnikiem!
A ja podróżnikiem!
Ja chce być pisarką!
Ja chcę być kucharką!
Ja chcę w kosmos latać!
A ja muchy łapać!
Ja chcę być krawcową!
No a ja – królową!

 

"Nie śpijcie, kiedy wiosna"

1.Wiosna biega po łące,
deszczem trawy podlewa,
popędza kwiaty, by rosły,
otwiera liście na drzewach.

ref. To słońcem błyśnie, to deszczem pryśnie,
to śniegiem sypnie, to wiatrem świśnie.
Nie śpijcie, kiedy wiosna,
nie spijcie, kiedy wiosna!

2.Wstańcie, śpiochy zimowe,
spicie smacznie jak susły,
kubeł wody na głowę,
brzuch napełnijcie pusty!

3.Wiosna biega po lesie,
budzi śpiące zwierzęta,
śpiewy ptaków niesie,
wiosna o wszystkim pamięta.


 

LUTY


1. LUBIMY SIĘ ŚMIAĆ

 • Rozumiemy konieczność utrzymywania porządku
 • Wiemy, że bałagan może być przyczyną wypadków
 • Orientujemy się w kierunkach przestrzennych: na prawo, na lewo, wyżej, niżej, dalej, bliżej
 • Dodajemy, odejmujemy, przeliczamy elementy
 • Używamy liczebników głównych i porządkowych
 • Odtwarzamy rytmy
 • Zmieniamy ruch zgodnie z muzyką
 • Rozwijamy sprawność manualną
 • Formułujemy proste zdania,
 • Jesteśmy sprawni ruchowo
 • Śpiewamy piosenki
 • Skupiamy uwagę na działaniu
 • Współdziałamy w zespole,
 • Przestrzegamy ustalonych norm i zasad

2. KARNAWAŁOWE STROJE

 • Dostrzegamy elementy humorystyczne w opowiadaniu
 • Opowiadamy na pytania związane z treścią utworu literackiego
 • W skupieniu słuchamy muzyki poważnej
 • Rozwiązujemy zagadki słowne
 • Układamy kompozycje z mozaiki geometrycznej
 • Wznosimy konstrukcje z klocków
 • Aktywnie uczestniczymy w zabawach słownych
 • Powtarzamy improwizacje ruchowe
 • Przestrzegamy reguł zabawy
 • Posługujemy się rekwizytami w ćwiczeniach
 • Śpiewamy znane piosenki
 • Odczytujemy przepis kulinarny przedstawiony za pomocą symboli
 • Opowiadamy treść obrazków, określając ich szczegóły
 • Wypowiadamy się na temat czynności codziennych członków rodziny.

3-4 tydzień temat feryjny


Wiersz

Karnawał D. Gellner

 

Już Karnawał włożył maskę,

Drzwi otworzył z hukiem z trzaskiem!

Wpadł jak wicher do pokoju.

W czym?

W karnawałowym stroju!

-Cześć!

Przybiegłem w odwiedziny!

Mam wstążeczki i cekiny,

Nut wesołych dwie kieszenie

I do tańca ZAPROSZENIE!STYCZEŃ

 

Bajki, baśnie, bajeczki

 • Mówimy o swoich potrzebach i emocjach
 • Dostrzegamy układy rytmiczne i potrafimy je kontynuować
 • Próbujemy kreślić linie ciągłe w granicach konturu
 • Współdziałamy w sytuacjach zadaniowych
 • Dostrzegamy różnice w wyglądzie przedmiotów
 • Stosujemy w wypowiedziach poprawne formy artykulacyjne, gramatyczne
 • Dostrzegamy różnice w fakturach przedmiotów
 • Chętnie przeglądamy książeczki
 • Kreślimy linie płynnymi ruchami na dużych płaszczyznach
 • Rozpoznajemy i nazywamy proste figury geometryczne
 • Zapamiętujemy treść obrazków po krótkiej ekspozycji
 • Śpiewamy piosenki
 • Odgrywamy role w zabawach parateatralnych, posługujemy się mową, mimiką, ruchem, gestem
 • Wymieniamy liczebniki w poprawnej kolejności
 • Poznajemy i stosujemy wyrazy związane z książką: autor, ilustrator, okładka, drukarz, drukarnia
 • Określamy kierunki: w prawo, w lewo, w górę, w dół

Tropy na śniegu

 • Rozpoznajemy odgłosy otoczenia
 • Wybieramy obrazki według podanych kryteriów
 • Dostosowujemy ruch ciała do rytmu słyszanej muzyki
 • Ilustrujemy muzykę ruchem
 • Opisujemy zjawiska atmosferyczne występujące zimą
 • Wypowiadamy się na temat pracy swojej i kolegów
 • Rozumiemy przyczynę i skutek określonych działań
 • Utrzymujemy porządek w swoim otoczeniu
 • Aktywnie uczestniczymy w ćwiczeniach ortofonicznych
 • Uważnie słuchamy krótkich utworów literackich i zadajemy pytania do treści
 • Utrwalamy prawidłową wymowę głosek
 • Sprawnie łapiemy i rzucamy piłkę do innych
 • Stosujemy poprawnie określenia wielkości: mały, duży, średni

Prezenty dla babci i dziadka

 • Okazujemy szacunek osobom starszym
 • Dostrzegamy potrzeby innych członków rodziny
 • Zadajemy pytania i prowadzimy dialogi
 • Utrzymujemy prawidłową postawę podczas stania, siedzenia, skakania
 • Odczuwamy radość i przyjemność z przygotowania upominków dla najbliższych
 • Opisujemy wygląd swoich dziadków – budujemy dłuższe wypowiedzi
 • Sprawnie posługujemy się techniką plastyczną – malowanie farbami
 • Aktywnie włączamy się w zabawę z innymi
 • Stosujemy formy grzecznościowe podczas składania życzeń
 • Wykonujemy kompozycje z papieroplastyki
 • Uzupełniamy rysunki o brakujące szczegóły
 • Wierzymy w własne możliwości, przezwyciężamy nieśmiałość
 • Poznajemy tradycyjne zabawy z dawnych lat
 • Przestrzegamy reguł społecznych, reagujemy na prośby i polecenia

Karnawałowe stroje

 • Opowiadamy treść obrazków, określając ich szczegóły
 • Dostrzegamy elementy humorystyczne w opowiadaniu
 • Odpowiadamy na pytania związane z treścią utworu literackiego
 • W skupieniu słuchamy muzyki poważnej
 • Rozwiązujemy zagadki słowne
 • Układamy kompozycje z mozaiki geometrycznej
 • Wznosimy konstrukcje z klocków
 • Tworzymy dekorację klasy
 • Aktywnie uczestniczymy w zabawach słownych
 • Powtarza improwizacje ruchowe
 • Przestrzegamy reguł zabawy
 • Posługujemy się rekwizytami w ćwiczeniach
 • Śpiewamy znane piosenki
 • Odczytujemy przepis kulinarny przedstawiony za pomocą symboli
 • Wypowiadamy się na temat czynności codziennych członków rodziny

Wiersz

Babcia i dziadziuś

Moja babcia piecze ciasto,

Takie smaczne, że o jej.

Smaży pyszne konfitury

i najsłodszy robi krem.

 

Chodzi ze mną na spacery

czy to słońce, czy to deszcz.

Razem z babcią jest mi dobrze,

bo najlepszą babcią jest.

 

Kiedy robię jakąś psotę,

gdy rodzice skrzyczą mnie,

To mój dziadziuś mi wybaczy

i przytuli mocno mnie.

 

Potem weźmie na kolana

i opowie bajek sto,

Bo mój dziadziuś jest wspaniały

i dlatego kocham go.


Życzenia

Moja Babunia najlepsza w świecie,
wszystkim wam powiem, bo wy nie wiecie.
Ja Babcię kocham, ściskam za szyję,
niech będzie zdrowa i sto lat żyje!

 

Dziś Dzień Dziadka, nie psocimy,
tylko dobrze Ci życzymy.
Ty wybronisz nas od draki
bośmy małe rozrabiaki.
Całujemy Cię serdecznie,
żyj nam Dziadku długo wiecznieGRUDZIEŃ

Mikołaju czekamy

 • Aktywne uczestniczymy w ćwiczeniach ortofonicznych utrwalających prawidłową wymowę głosek
 • Konstruujemy prostą grę matematyczną
 • Liczymy, wymieniając liczebniki w poprawnej kolejności
 • Przestrzegamy reguł gry czerpiemy radość ze wspólnej zabawy
 • Spokojnie czekamy na swoją kolej, łagodnie reagujemy w sytuacji przegranej, umiemy pogratulować koledze/koleżance wygranej
 • Tworzymy proste opowiadania według podanych reguł, zachowując kolejność wydarzeń
 • Poznajemy drogę listu od nadawcy do adresata -  tworzymy listy

 

Porządkami czas się  zająć, goście zaraz przybywają

 • Rozwijamy poczucie odpowiedzialności za porządek i czystość w najbliższym otoczeniu
 • Pogłębiamy uczucia przywiązania do rodziny, potrzeby niesienia pomocy na miarę możliwości;
 • Wielozmysłowowo poznajemy otaczający świat (węch, dotyk);
 • Doskonalimy wypowiedzi ustne, prezentojemy własne doświadczenia i własny punkt widzenia
 • Zaangażujemy się w czynności prospołeczne.

Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł - witamy zimę

 • Uwrażliwiamy się na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu
 • Doskonalimy umiejętność wypowiedzi oraz bogacimy słownik czynnego
 • Wzbogacamy wiedzę przez przeprowadzanie doświadczeń i zabawy badawcze;
 • Poznajemy wybrane utwory literatury dla dzieci
 • Tworzymy prace plastyczne inspirowane słowem mówionym

W całym domu pachnie lasem, to już  święta są za pasem

 • Wielozmysłowo poznajemy poznawania otaczający świat (dotyk, węch);
 • Poznajemy tradycje świąt Bożego Narodzenia;
 • Wdrażamy się do estetycznego wykonywania ozdób choinkowych, bierzemy czynny udział w dekoracji drzewka świątecznego i sali;
 • Integrujemy dzieci i ich rodziny z przedszkolem przez uczestnictwo w uroczystości
 • przełamujemy obawę przez występami, doskonalimy pamięć

 

Piosenki

 

KOLĘDNICY

(na melodię „Pójdzmy wszyscy do stajenki”)

 

Choć na dworze mroźna zima,

śnieżek sypie i mróz trzyma.

My się zimy nie boimy

i z kolędą przychodzimy.

My się zimy nie boimy

i z kolędą przychodzimy.

 

Gwiazdka nas przywiodła do was.

Czy lubicie kolędować?

Bo z kolędą przychodzimy,

zdrowia szczęścia wam życzymy.

Bo z kolędą przychodzimy,

zdrowia szczęścia wam życzymy

 

 

"SPOJRZAŁY ANIOŁKI"

 

Spojrzały aniołki w niebieski kalendarz –

czas zrobić porządki, zbliżają się święta.

Pościągały pościel z łóżek

i wyniosły na podwórze,

i te małe, i te duże,

każdy wielki zuch

 

Ref. La, la, la.........

 

Dziwili się ludzie  cóż to z nieba leci?

Starsi nie wiedzieli, ale wiedzą dzieci

śnieg z poduszek wytrzepały

te aniołki, duży z małym,

gdy trzepaczki na podwórku

poszły dzisiaj w ruch.UWAGA

Zapraszamy na spotkanie z rodzicami

z udziałem psychologa

16.11.2015 godz. 16.30LISTOPAD

Tematy tygodniowe:

1. NASZE ZWIERZAKI

 • dostrzegamy różnice i podobieństwa w obserwowanych przedmiotach,
 • kształtujemy opiekuńczą postawy w stosunku do zwierząt
 • poznajemy pojęcie „schronisko dla zwierząt”
 • poznajemy znaczenie zwierząt w życiu człowieka
 • przewidujemy działania i  łączymy je ze skutkiem
 • stosujemy różne techniki plastyczne
 • poznajemy zwyczaje niektórych zwierząt
 • uczymy się prawidłowego zachowania podczas spotkania z obcym psem
 • układamy zdania, wypowiadamy się na określony temat
 • poznajemy pracę weterynarza

2. CZYJ TO DOM?

 • dobieramy obrazki w logiczne pary
 • dostrzegamy regularność układów rytmicznych
 • rozpoznajemy i nazywamy domy wybranych zwierząt
 • rozwiązujemy zagadki słowne i ruchowe
 • aktywnie uczestniczymy w ćwiczeniach ortofonicznych
 • utrzymujemy porządek w swoim otoczeniu
 • grupujemy obiekty w sensowny sposób
 • próbujemy kreślić linię ciągłą i łamaną bez odrywania ręki
 • stosujemy w praktyce określenia niżej, wyżej, nad, pod, obok, na prawo, na lewo
 • stosujemy określenia przymiotnikowe do opisywania cech
 • wykazujemy spontaniczną aktywność ruchową
 • śpiewamy piosenki
 • współdziałamy przy wykonywaniu zadań

 • 3. DBAMY O ZDROWIE
 • rozumiemy znaczenie dbania o zdrowie
 • uważnie słuchamy wiersza i zadajemy pytania do jego treści
 • rozpoznajemy i nazywamy przedmioty służące do utrzymywania higieny osobistej
 • nazywamy i wskazujemy części ciała człowieka
 • rozpoznajemy i nazywamy niektóre elementy wyposażenia kuchni
 • wskazujemy zdrowe i niezdrowe produkty – potrafimy uzasadnić wybór
 • odczuwamy radość z wykonanej pracy
 • reagujemy właściwie na zmiany w muzyce
 • odgrywamy role w zabawach parateatralnych, posługujemy się mową, mimiką i gestem
 • właściwie zachowujemy się przy stole
 • przestrzegamy zasad bezpieczeństwa podczas wyjść poza przedszkole

 

4. IDĘ Z MISIEM DO PRZEDSZKOLA

 • tworzymy prace pod wpływem różnych bodźców
 • ćwiczymy płynność i dokładność ruchów ręki w trakcie ćwiczeń grafomotorycznych
 • odróżniamy błędne liczenie od poprawnego
 • aktywnie uczestniczymy w zajęciach
 • dzielimy zdania na wyrazy
 • ćwiczymy aparat artykulacyjny
 • utrwalamy wybrane figury geometryczne
 • omawiamy ilustracje
 • poznajemy właściwości miodu
 • interesujemy się światem przyrody
 • poznajemy rolę pozawerbalnego komunikowania się
 • utrwalamy kierunki prawo-lewo
 • słuchamy tekstów literackich i chętnie wypowiadamy się na ich temat
 • rozpoznajemy odgłosy z otoczenia

 

PIOSENKI


„Wiatr psotnik”

I.

Wiatr zapukał w okno, do dzieci:
“Halo, hej maluchy, jak leci?
Nie chce mi się biegać po polach,
przyjdę do waszego przedszkola”

(Nie! nie! nie! )


ref.
Wietrzyku - Psotniku
- masz chmurki przegonić,
utulić sarenki w lesie,
kałuże osuszyć,
i liście posprzątać,
bez ciebie cóż zrobi jesień?

II.

“A ja chcę rozkręcić zabawki,
albo rozkołysać huśtawki.
Wolę dmuchać w trąbki, piszczałki,
zbudzić wasze misie i lalki”

(Nie! nie! nie!)

 

„Kasztankowa gra”

I.

Wiatr pogłaskał stary kasztan

po złotej czuprynie.

A w ogródku już kasztanki

skaczą po ścieżynie.

 

Ref.

Kto się z nami bawić chce

w kasztankową grę.

 

II.

Jeden w prawo, drugi w lewo

trzeci błyska oczkiem.

Ten malutki, okrąglutki

w trawie błyska oczkiem.

 

III.

A ten piąty, a ten szósty

kasztanek łaciaty.

Zamiast dzieciom do kieszonki

skoczył między kwiaty.

 

IV.

Wiatr pogłaskał stary kasztan

po złotej czuprynie.

Nowe zżuci nam kasztanki

w zielonej łupinie.

autor: nieznany

 

WIERSZYKI

 

Tam za lasem

Tam za górką

Wiatr dokuczał

Małym chmurom

 

Aż się chmurki

Rozpłakały

I deszcz padał

Przez dzień cały


PAŹDZIERNIK


tematy tygodniowe:

1. Droga do przedszkola

 • Współdziałanie w zespole
 • Słuchanie tekstów literackich i wypowiadanie się na ich temat
 • Poznawanie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy, kierowanie się przyjętymi zasadami
 • Łączenie przyczyny ze skutkiem, przewidywanie co może się wydarzyć
 • Odtwarzanie rytmów
 • Rozpoznawanie dźwięków z otoczenia
 • Rozpoznawanie kształtu koła
 • Układanie kompozycji z figur geometrycznych
 • Właściwe reagowanie ruchem na zamianę tempa w muzyce
 • Dbanie o ład i porządek w miejscu pracy
 • Włączanie siew zabawy przy muzyce
 • Omawianie ilustracji
 • Wykonywanie poleceń nauczyciela

 

2. Leśne odgłosy

 • Zadawanie pytań i poszukiwanie odpowiedzi
 • Przestrzeganie obowiązujących zasad
 • Aktywne uczestniczenie w zabawach oddechowyc
 • Nazywanie charakterystycznych cech aktualnej pory roku
 • interesowanie się światem przyrody
 • Angażowanie się w zdobywanie nowych doświadczeń
 • Dostrzeganie piękna otaczającego świata
 • Korzystanie z zabawek i narzędzi w prawidłowy sposób
 • Właściwe zachowanie się na placu zabaw
 • Swobodne wypowiadanie się na określony temat
 • Rozumienie określenia „para” i stosowanie go w praktyceAktywnie uczestniczenie w zajęciac
 • Przeliczanie elementów danego zbioru
 • Odczuwanie satysfakcji z wykonanej pracy
 • Regulowanie oddechu
 • Interesowanie się pisaniem i czytaniem
 • Rozpoznawanie kształtów

3. Kącik zabawek

 • Współdziałanie w zespole
 • Doskonalenie narządów artykulacyjnych w toku różnych zabaw
 • Uważne słuchanie tekstu literackiego
 • Poprawnie nazywa obserwowane rzeczy
 • Dba o zabawki, bawi się bezpiecznie
 • Dzieli się posiadaną wiedzą
 • Słucha w skupieniu muzyki odtwarzanej z CD
 • Swobodnie posługuje się  materiałami i narzędziami plastycznymi
 • Stosuje określenia „na, nad, pod, obok, wyżej, niżej”
 • Poznaje rolę pozawerbalnego komunikowania się
 • Odtwarza struktury dźwiękowe
 • Ilustruje treść własnych przeżyć i wyobrażeń
 • Poprawnie nazywa obserwowane rzeczy i zjawiska
 • Chce zdobywać wiedzę o przyrodzie
 • Zwraca się bezpośrednio do rozmówcy

4. Kap, kap, kap…

 • Interesowanie się zjawiskami przyrody, nazywanie ich i rozpoznawanie
 • zrozumienie symbolicznego zapisu pogody
 • zrozumienie pojęcia „prognoza pogody”
 • układanie krótkich zdań na dany temat
 • sprawne poruszanie się zgodnie z danymi poleceniam
 • opowiadanie treści swoich rysunków
 • sprawne posługiwanie się pędzlem
 • dostrzeganie rytmu w otoczeniu
 • uczestniczenie w zabawach artykulacyjnych
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • aktywne uczestniczenie w zabawach i podejmowanie współpracy z innymistosowanie określeń „w prawo, w lewo, w bok, do przodu, do tyłu
 • odnajdywanie cech wspólnych dwóch przedmiotów
 • skupianie uwagi na poleceniach słownych

 

 

 


Witajcie nasze Słoneczka!

To kolejny rok pełen wrażeń, nabywania nowych doświadczeń, radosnej zabawy.

Życzymy Wam i Waszym Rodzicom wielu dobrych, miłych i wzruszających chwil w naszym przedszkolu:)

A więc... zaczynamy... ku przygodzie!


WRZESIEŃ


 

TEMATY TYGODNIOWE


1. WESOŁE PRZEDSZKOLE

 • nawiązywanie pozytywnych kontaktów z rówieśnikami
 • akceptowanie i przestrzeganie ustalonych zasad
 • doskonalenie sprawność narządów artykulacyjnych w trakcie zaba
 • wskazywanie różnic i podobieństw między przedmiotami
 • dzielenie się własnymi doświadczeniami
 • rozwijanie sprawności manualnej

2. RAZEM JEST WESOŁO

 • wypowiadanie się na określony temat
 • nazywanie i rozpoznawanie dźwięków z otoczenia
 • prawidłowe reagowanie na pozytywne i negatywne uwagi
 • zabawy przy muzyce
 • nabywanie poczucia własnej wartości, przełamywanie nieśmiałości
 • określanie  miejsca na kartce papieru
 • wyodrębnianie głoski w prostych słowach
 • reagowanie ruchem na zmianę tempa w muzyce
 • samodzielne wykonywanie prostych doświadczenia, wyciąganie wniosków

3. TO JA

 • porządkowanie przedmiotów według wzrastającej i malejącej liczebności
 • doskonalenie płynność i dokładności ruchu rąk
 • dbanie o porządek i ład w otoczeniu
 • zainteresowanie czytaniem i pisaniem
 • orientacja w schemacie własnego ciała
 • stosowanie określeń „przodem do”, „tyłem do” oraz „na”, „obok”
 • dostrzeganie potrzeby innych
 • aktywne uczestniczenie w zabawach słownych
 • doskonalenie sprawności ruchowej
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas różnych działalności
 • współdziałanie w zespole

4. KOSZ PANI JESIENI

 • opisywanie zjawisk atmosferycznych
 • tworzenie prac pod wpływem bodźców
 • udzielanie odpowiedzi na pytania, stosowanie w wypowiedziach nowo poznanych wyrazów
 • wykonywanie kompozycji przestrzennych
 • tworzenie  zbiorów i przeliczanie elementów zbioru
 • rozpoznawanie smaków
 • doskonalenie i korzystanie z różnych zmysłów


PIOSENKA


Wrzesień - przedszkolak

 

1.

Do przedszkola idzie Wrzesień,

żeby zostać przedszkolakiem,

a za Wrześniem biegną dzieci:

czekaj na nas, nie bądź taki!

Maszeruje razem z dziećmi,

ręka w rękę, noga w nogę,

wszystkim wkoło opowiada:

przedszkolakiem zostać mogę!

 

Ref.

Do przedszkola, do przedszkola,

do zabawek i książeczek,

do piosenek i wierszyków,

tu przyjaciół też znajdziecie.

 

2.

Pani wita ich przed salą

i z uśmiechem drzwi otwiera.

W samą porę, miły Wrześniu,

już zostaniesz z nami teraz.

Ma swój znaczek, szafkę w szatni

i humorek doskonały,

zna trzy słowa czarodziejskie,

z każdej cieszy się pochwały.